Антон Оруш

АТЛАС – българската машина за панелки!

АТЛАС - българската машина за панелки!

АТЛАС – българската машина за панелки!

Едропанелното строителство отдавна навлезе в нашето ежедневие. Сега дори и неспециалистите познават отчасти процеса за приготовляване на готовите строителни елементи — панелите. Най-напред в кофражните форми, където ще се отливат бетонните блокове, се поставя армировката. Тя представлява пластове от желязна мрежа, разделени на определено разстояние помежду си чрез метални подпори (скелет). Тази плетеница от прътове се залива с бетон.

Съществуват още няколко допълнителни операции за обработката на бетона. Например, след отливането му той се подлага на вибрация. Така излята, бетонната маса се уплътнява и от нея излизат въздушните мехури, което подобрява качеството на панелите. Освен това втвърдяването на бетона се ускорява чрез термична обработка. Нагрява се с пара до 80—90 градуса. По този начин времето за отделяне на панела от неговия калъп, декофрирането, се намалява 2—3 пъти.

Един от производствените моменти при направата на панелите е поставянето на металните скелети в кофража. Те представляват своеобразна желязна стълбичка от надлъжни и напречни пръти, фиксирани на определено разстояние помежду си. Съставните елементи на скелета са стоманени пръти, които пристигат навити на рула (кангали). Те се развиват и изправят. Нарязват се на необходимата дължина и се занасят при машината за контактна едноточкова заварка. Там работникът ръчно, точка по точка, заварява напречните и надлъжните пръти, като определя разстоянието между тях на око. Разбира се, по този начин се влошава качеството на продукцията и не се получават проектираните размери.

И така, докато направата на стоманените мрежи за панелите е механизирана и дори автоматизирана, производството на скелетите досега ставаше ръчно. Ето защо в Базата за развитие и внедряване по гражданско строителство, клон Варна, бе създадена автоматична технологична линия за производство на армировънни скелети „Атлас-2“. Тя е дело на творчески колектив с ръководител инж. Стефан Георгиев. За тази техническа разработка с качества над световните стандарти, младите конструктори получиха златна значка на миналогодишния VII национален преглед за ТНТМ в Пловдив.

[1962] Здрави ли са сглобяемите елементи в панелните блокове

[1962] Здрави ли са сглобяемите елементи в панелните блокове

В опростен вид действието на автоматичната технологична линия протича в следната последователност. Двата основни надлъжни пръта се развиват от рулата и се обтягат. Влизат в изправящо устройство, което премахва всякакви изкривявания. След това в непосредствена близост до електродите прътите минават през две дюзи, които фиксират съвсем точно разстоянието между тях. Напречните елементи на скелета, предварително нарязани на определена дължина, се намират в контейнер, който се поставя над съоръжението. Той играе ролята на захранващ бункер. От него напречните пръти попадат в дозиращо устройство, което се регулира според диаметъра им. След това механически челюсти ги поднасят точно в оста на електродите за заваряване. По този начин се фиксират размерите на армировъчния скелет. За разлика от ръчното производство, при „Атлас-2“ заварката става едновременно в две точки. Това повишава производителността на труда два пъти. Автоматичната линия продължава с вилково устройство, което прихваща и изтегля вече заварения прът на определено разстояние. След като се изпълни програмата за направата на един скелет, автоматично се подава команда за отрязване. То се осъществява с ножици за метал — гилотина. Готовата продукция се пакетира и палетите се извозват с колички.

Варненската младежка разработка е изобретение. Но в чужбина съществуват и други машини за автоматично приготовляване иа армировъчни скелети. Тогава каква е най- съществената особеност, която отличава „Атлас-2“ от досега известните технологични линии?

Трудностите за автоматизиране на процеса идват от това, че разстоянията между отделните напречни пръти са различни дори само в един скелет. А нашата автоматична технологична линия с помощта на програмно устройство може да изпълнява различни стъпки. Този начин е неизвестен досега в световната практика. Използува се барабан с дискови ограничители. Засега няма данни този проблем да е разрешен някъде по същия начин.

Създаването на всяка автоматична технология е свързано с включването на усложнена апаратура в нея. Няма ли да се затрудни от това подготовката и работата с „Атлас-2“?

Строежа на панелните блокове Stroezha na panelnite blokove

Строежа на панелните блокове Stroezha na panelnite blokove

Оказва се, че настройването на машината не трае повече от 30—40 минути. При това то се осъществява много просто — с бутони и лостове. Разбира се, за да има автоматизираната поточна линия по-голям икономически ефект, е необходимо да се премине към едросерийно производство на скелети. Например за направата на една малка серия от 100 броя се изразходват приблизително 2 часа. А предварителната подготовка на линията е около половин час. В този случай естествено се намалява ефективността от ав¬томатизацията. Ето защо трябва да се унифицират металните скелети, да се намали тях¬ната номенклатура. По този начин ще се уедри производството и ще се повиши производителността при работа с „Атлас-2“.

Единственото място в новата технологична линия, което не действа автоматично, е изтеглянето на количката с готова, пакетирана продукция, Но тук автоматизацията не е решаваща. Количката се мести през един час. Въпреки това конструкторският колектив ще автоматизира и този процес. В момента се доуточнява метода, по който да стане промяната.

И все пак извън автоматизацията остава нарязването на късите пръти. Но тази технологична операция не е проблем. Съществуват машини, които я извършват с много висока производителност. Ако в новосъздадената поточна линия се включи и този процес, автоматиката ще се усложни значително, без съществена полза за ефективността на производството.

Автоматичната технологична линия „Атлас-2“ повишава производителността на труда около 6 пъти. Годишният икономически ефект от нейното внедряване е почти 30 хиляди лева (1975 г.). При това качеството иа произвежданата с иея продукция се повишава многократно. В конструктивно отношение при направата на технологичната линия се използуват изключително наши материали и апарати. След изпитанията за нейната ефективност и надежност би трябвало да се пристъпи към въвеждането й в строителните комбинати в страната.

Възможностите за внедряване на автоматичната технологична линия за производство иа армировъчни скелети „Атлас-2“ са реални. Изпитанията на прототипа скоро ще завършат. В средата на годината с него би трябвало да започне редовното заводско производство. С тази линия ще се задоволяват сегашните нужди на Домостроителния комбинат във Варна. В бъдеще ДСО „Гражданско строителство“ ще възложи иа някои от заводите за строителна техника да изработят такива технологични линии и за останалите домостроителни комбинати в страната.

Ииж. Асен Милчев

–-

Източник: сп. Наука и техника за младежта 7-1975

Фрамар

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>