Антон Оруш

Българската информационна мрежа ОМИР

Българската-информационна-мрежа-ОМИР

Българската-информационна-мрежа-ОМИР

В края на 1985 г. в Централния институт за изчислителна техника и технологии (ЦИИТТ) е завър­шена в основни линии разработ­ката на програмното осигуряване на многомашинната мрежа за телеобработка ЕСТЕЛ 4.2. Необхо­димите технически средства — процесорите за телеобработка на данни (ПТД) ЕС-8371 – са раз­работени и усвоени в производство още в конфигурацията на система­та за телеобработка ЕСТЕЛ 4.1. Така са създадени всички необ­ходими предпоставки за реализи­ране на многомашинна мрежа от ЕИМ.

В резултат на това в навечерие­то на XIII конгрес на БКП е за­вършен първият етап от създава­нето на Обединената мрежа от изчислителни ресурси (ОМИР), която представлява многомашинна мрежа за телеобработка от ЕС ЕИМ — РЗ и аналогични по архи­тектура ЕИМ. Обединената мрежа осигурява терминален достъп на широк кръг потребители към вклю­чените в нея компютри и предоста­вя възможност за ползване на сво­бодните изчислителни мощности, на различни приложни програми и бази от данни.

Първият етап от изграждането на ОМИР е осъществен от голям колектив специалисти — както разработчици на технически и програмни средства и производите­ли на ЕИТ от СО ИЗОТ, така и потребители на ЕИТ от водещите електронноизчислителни центрове към предприятия и централни ве­домства в София: ЦИНТИ, ГИЦ при Министерството на финансите, Центъра за транспортна киберне­тика и автоматизация (ЦТКА), Столичния народен съвет, ГИУЦ по материално-техническо снабдя­ване (МТС), Комплексния научно­изследователски и проектантски институт по организация, иконо­мика и управление на строителст­вото (КНИПИОИУС), СМК „Л. И. Брежнев“ и др. За завършването на първия предконгресен етап ре­шително е съдействието на Бъл­гарската индустриална стопанска асоциация (БИСА) и на СО Съ­общения и СО ИЗОТ. Още на то­зи етап всеки потребител, който разполага с терминал, включен към някой от компютрите на мре­жата, има достъп до базите от данни и приложните програми, експлоатирани в отделните елек­тронноизчислителни центрове на ОМИР. Например автоматизира­ните информационни системи на ЦИНТИ, Единната база от данни за транспортния процес в страна­та на ЦТКА, системата за инфор­мационно обслужване с данни за населението и базата от данни за населението ЕСГРАОН на СНС, автоматизираните информационни системи на КНИПИОИУС и информационно-управляващите сис­теми на ГИУЦ по МТС и ИЦ при СМК „Л. И. Брежнев“.

ЗЗУ Велико Търново ZZU Veliko Tarnovo

ЗЗУ Велико Търново ZZU Veliko Tarnovo

Потребителят има възможност за извършване на дейности като обмен на файлове между ЕИМ от мрежата, обръщения към прилож­ните програми, работещи в други ЕИМ от мрежата, и в крайна смет­ка управление и поддържане на разпределена база от данни.

Вторият етап от изграждането на Обединената мрежа изчисли­телни ресурси започна със създа­ването на стопанско дружество ОМИР, чиято задача е изграж­дането и управлението на обща из­числителна, програмна и информа­ционна база за автоматизирани системи за управление от отраслов и национален мащаб.

ОМИР е отворена система и всеки потребител, експлоатиращ ЕС ЕИМ-РЗ или аналогични по архитектура ЕИМ, може да се включи в нея. За целта е необходимо ЕИМ да бъде окомплекгована с процесор за телеобработка на данни ЕС-8371, производство на Комбинат Системи за телеоб­работка Велико Търново, и необ­ходимото програмно осигуряване, разработено в ЦИИТТ и разпро­странявано от Фирмената програм­на библиотека към Института Системизот.

==> Система за телеобработка ЕСТЕЛ от ЗЗУ Велико Търново <==

Като терминали в мрежата мо­гат да бъдат използвани всички персонални компютри, окомплектовани с телекомуникационна платка, реализираща някой от поддържаните в мрежата прото­коли за обмен. Такива платки са били усвоени в производството за компютрите ЕС-1831 (ИЗОТ-1036С) и ЕС-1832 (ИЗОТ-1037С). Необ­ходимата телекомуникационна платка е разработена и за ком­пютрите от фамилията Правец.

Благодарение на това потребите­лят успоредно с използването на локалните изчислителни възмож­ности на персоналния компютър, може при необходимост да се вклю­чи чрез обикновени телефонни ли­нии като терминал в системата ЕСТЕЛ на някоя от ЕС ЕИМ в обединената мрежа, да обменя файлове, да ползва приложни про­грами (т. е. да изпраща задания за изпълнение), да използва базите от данни и редица други възможности на мрежата.

–-

Използувана литература:

списание Компютър за вас 6-1987

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url