Антон Оруш

Българските аеройонизатори

Българските аеройонизатори

Българските аеройонизатори

Първият български аеройонизатор е конструиран през 1983 г. от колектив на Научно-про­изводствената лаборатория по аеройонизациомни технически средства и технологии към ДКНТП с ръководител инж. Христо Димов и се произвежда от Завода за електропреобразувателни елементи (ЗЕПЕ) в София. Харак­терна за българските битови аеройонизатори е не само изящната форма и мал­ките размери. Те са конструирани на осно­вата на последните постижения в област­та на електрониката, което ги прави си­гурни и с голяма мощност при минимален разход на електроенергия. Използвани са изцяло материали българско производство, приборът в напълно безшумен и евтин. Постижение при конструирането му е много ниското съдържание на озон и азот­ни окиси по време на работа. Такава е най-общата характеристика на прибора.

На горната снимка се вижда промишленият вариант АИМ 1, а долу е битовият – АЕМ 3.

Битов аеройонизатор Bitov aeroyonizator

Битов аеройонизатор Bitov aeroyonizator

Неговото предназначение е посредством коронен електрически разряд към атомите и молекулите на кислорода от въздуха да се ,,прикачат“ електрони, при което се по­лучават отрицателно заредени аеройони. Изследванията показват, че коронният разряд в най-ефективният способ за ге­нериране на електрически заряди с опре­делена полярност и контролирано количе­ство. Той се осъществява по следния на­чин. В проводник с малък диаметър {или острие с подходяща форма, какъвто е слу­чаят при българския битов аеройонизатор се подава напрежение, което води до постигане на значителен електричен по­тенциал (от 4 до 16 кВ). При тези условия и градиентите на потенциала близо до проводника стават много големи. Свобод­ните електрони на газа (при отрицателна стойност на потенциала) около провод­ника силно се ускоряват, като при среща с елактронеутрални молекули им придават електричен заряд. Този процес протича лавинообразно, като са постига висока концентрация на леки отрицателни йони на кислорода.

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url