Антон Оруш

Български бормашини реколта 1990 г.

Български-бормашини-реколта-1990-г.

Български-бормашини-реколта-1990-г.

,,В Института по електротехническа промишленост Никола Белопитов — София, са разработени ръчни електрически бормашини с ударно-въртящо действие с пружинно-зъбен механизъм-.Осовите ударни импулси се получават от зацеп- ването и отцепването на детайли с челни трионовидни зъби, при което единият детайл е зацепен неподвижно към корпуса на машината, а другият детайл се върти заедно с вретеното. Разработени са три типа машини—БУ101Е , БУР101Е и БУР2-160Е. от клас II съгл. БДС 8592—80. Машините са с електронно управление на честотата на вър­тене. Това позволява да се избират оптимални обороти на работното вретено в съответствие с диаметъра на свредлото, вида на материала и опит­ността на оператора.

Бормашините БУ101Е и БУР101Е са изцяло изолирани, едноскоростни и се състоят от пластмасов корпус, електродвигател, едностъ­пален зъбен редуктор с предавателно число 10,25, механизъм за превключване на режима на работа и прекъсвач. Статорният пакет и котвата на елек­тродвигателя са максимално унифицирани с до­сега произвежданите промишлени ръчни пробивни машини. Котвата е лагерувана на два сачмени лагера — в преден щит от металокерамика и в задно лагерно гнездо, оформено в пластмасовия корпус. Работното вретено лагерува на преден сачмен лагер, разположен в пластмасовия корпус, и на заден плъзгащ лагер, разположен в щита от металокерамика. Четкодържателите са поме­стени в специални гнезда и се притискат посред­ством еластични щифтове от силиконов каучук. Четките са без изключвател с тоководеща пружина. Превключвателят на режима осигурява работа на бормашините с ударно-въртящо и само с въртящо пробиване. При въртящо пробиване вретеното се избутва напред от винтова пружина, разположена между предния лагер и стъпало на вретеното, при което детайлите с челни трионовидни зъби са от­цепени. При ударно въртящо пробиване превключ­вателят се поставя в положение, при което не се ограничава осовото изместване на работното вре­тено. Упражняваното от оператора усилие върху машината осигурява зацепването и отцепването на детайлите с челни трионовидни зъби- При въртящо пробиване работното вретено се фиксира в осово направление.

Електронният регулатор, вграден в прекъсвача на БУ101Е и БУР101Е, еднополупериоден, без обратна връзка по скорост и позволява чрез ре­гулиране на подаваното на двигателя напрежение от 0 до около 130 V да се изменя плавно честотата на въртене n от 0 до около 0,65 n.

Български бормашини Balgarski bormashini

Български бормашини Balgarski bormashini

Двускоростната бормашина тип БУР2 160Е /фнг. 2) се състои от сериен колекторен елек­тродвигател, двустъпалеи двускоростен зъбен ре­дуктор

с предавателни числа съотв. i1=25,8 и  in = 9,33, устройство за превключване на ре­жима на работа, прекъсвач и електронен регу­латор. Посредством палцов съединител се прев­ключват скоростите в редуктора както в покой, така и по време на въртене на работното вретено.

Електронният регулатор, вграден в ръкохват­ката на машината, е еднополупериоден, с обратна връзка по скорост и позволява плавно регули­ране на честотата на въртене на работното вретено и нейното стабилизиране независимо от прило­женото натоварване.

Бормашините БУ101Е и БУР2—160 Е са с вгра­ден в прекъсвача реверсатор — за промяна на посоката на въртене на работното вретено, което разширява възможностите им — за нарязване на резби, за завиване и отвиване на винтове за дърво и метал.

Техническите показатели на машините (горната таблица)  не отстъпват на показателите на машини, произ­веждани от водещи западни фирми.

Новите ръчни електрически бормашини с ударно-въртящо действие се произвеждат от ДФ „Електроинструменти“—Ловеч. Те намират добър прием както у нас, така и в чужбина. На международния есенен панаир в Пловдив през 1987 г. машините БУ101Е и БУР101Е получиха златен медал.

Инж. РОСТИСЛАВА Д. ПЕТКОВА

Ст. н. с, инж. ИВАН М. ТАКОВ“

Фрамар

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>