Антон Оруш

Български жп вагон-резервоар

Български жп вагон-резервоар

Български жп вагон-резервоар

Статията от 1987 г. описва изработения от Железопътния завод в София вагонцистерна за превоз на цимент.

,,Колектив с ръководител cm. н. с. инж. Славчо Пеев от Железопътния завод Георги Димитров в София е създал ва­гон цистерна за превоз на насипни товари (прахооб­разни и гранулирани), кои­то подлежат на разтовар­ване по пневматичен път чрез въздух под налягане до 2,5 кРа. Вагонът е изграден на модулен принцип, което позволява чрез използува­нето на различен брой мо­дули (поне 2) да се получа­ва различен обем на резер­воара (за цимент този обем е 54 куб. м.). Изпита­нията показват, че ваго­нът освен цимент може да превозва и поливинилхло­рид, калциниране сода, на­триев полифосфат, браш­но, трици, сух леярски пя­сък, мляна креда, гипс и други подобни материали. Системата за разтовар­ване също има оригинална конструкция и е защитена с авторско свидетелство. Благодарение на нея 63 то­на цимент могат да се разтоварят за по-малко от час.“

––

Източник: сп. Наука и техника за младежта 7-1987

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url