Антон Оруш

Дали това оправяше счупени кости?

Дали това оправяше счупени кости

Дали това оправяше счупени кости

ЕЛЕКТРОСТИМУЛАТОР ЗА БЪРЗО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СЧУПЕНИ КОСТИ

Апаратът представлява портативно джобно устройство за индивидуална употреба. Снабден е с един иглен ак­тивен електрод, който се въвежда в мяс­тото на фрактурата, и един неутрален електрод, който се поставя върху кожата на пациента. Така се въвеждат токовите импулси. Апаратът съдържа генератор на правоъгълни импулси с продължн- гелност 0.5 s и период на следване 1 Hz. Амплитудата на импулсите (стабили­зирана по гок) може да се регулира oi 0 до 50 рА. Габаритите на устройството са 85 x 55 x 20 mm. Клиничните изпита­ния. проведени в Института по орто­педия и травматология и в Институт за бърза медицинска помощ София, показаха много добри резултати.

Разработката е направена в Научния център по медицинска техника при Медицинската академия в София.

Източник: сп. РТЕ 9-1982


Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url