Антон Оруш

Електронното око на химика

Електронното око на химика

Електронното око на химика

Първият български спектрометър за електронен парамагнитен резонанс е построен през 1964 година в секция „Научна апара­тура“ при Физическия институт на БАН.

С помощта на този спектрометър започват да про­веждат изследванията си химиците и биохимиците от Института по физикохимия, Института по биология и Централната био­химическа лаборатория при БАН. Електронният парамагнитният резонанс помага на българските учени при проучването на дифузията в йонни кристали, при изследването на структурата на нуклеиновите киселини и при решаването на голям брой други на­учни задачи.

През 1967 г. в Института по обща и неорганична химия започва изработката на втория наш спектрометър за електронен парамагнитен резонанс.

Фрамар

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>