Стара електрическа възглавница

Антон Оруш

Старите електрически възглавници, лукс и уют! Това ще ви представим днес в Сандъците – Sandacite

Стара електрическа възглавница

Стара електрическа възглавница

Болни ли сте? Предлагаме Ви тази стара, но златна електрическа възглавница. :)

Този отоплителен уред е оформен като тънка възглавница, откъдето носи и името си. Вът­решната й част е съставена от два пласта канаваца, между които е равномерно разпределен и пришит специален тънък нагревателен кабел. Ка­белът има следното устройство: на сърцевина от многобройни стъклени нишки с дебелина няколко десетки микрона е навит спираловидно тънък съпротивител н проводник; така образуваното жило е обвито с тънък шнур, усукан от много тънки стък­лени влакна; наи-отгоре следва обвивка от пласт­маса. Външният диаметър на кабела е 4 мм, съпро­тивлението му—400 ома/м, а максималната работна температура—около 80° С.

При превишаване на тази температура пластмасова­та обвивка се поврежда.

Вшитият в канавацата ка­бел се състои от две ча­сти: една с дължина 3,2 м и мощност 38 W и втора с дължина 4,5 м и мощност 27 W. За да не се пови­шава много температура­та и да може тя да се под­държа постоянна, в тъ­канта са закрепени два малки биметални терморе­гулатора, притиснати до­бре към кабелите. Фаб­ричната им настройка оси­гурява температура на възглавницата около 70° С.

Вшитите в електрическата възглавница нагреватели и термо­регулатори са свързани чрез трижилен шнур със специален превключвател с пет положения. В двете крайни положения на лостчето, маркирани върху превключвателя с «О», уредът е двуполюсно из­ключен от мрежата. При положение 1 двата нагре­вателя са включени последователно, при положе­ние 2 се включва само нагревателят с мощност 38 W, а при положение 3 двата нагревателя се свързват паралелно. Електрическият ток се подава към прев­ ключвателя посредством двужилен шнур, снабден с щепсел. Електрическата схема на възглавницата е показана на тази фигура:

Електрическа възглавница Elektricheska vazglavnica

Електрическа възглавница Elektricheska vazglavnica

Вътрешната част е облечена и пришита в бархетен калъф. Електрическата възглавница е снабдена и с външна хасена калъфка, която при замърсяване се снема и изпира.

Техническите данни на уреда са дадени в тази таблица:

Електрическа възглавница Elektricheska vazglavnica

Електрическа възглавница Elektricheska vazglavnica

При използване на електрическата възглавница първо я включваме на най-голяма мощност, като поставим превключвателя в положение 1 или 2. Уредът поради малката си консумация може да се включва към всякаква електрическа мрежа, напре­жението на която е равно на номиналното му напре­жение. 

Когато ползваме възглавницата в легло и при по­криване с одеало, трябва задължително да я поставяме да работи на степен 1. Включена под напрежение, тя не бива да се оставя без надзор. За предпазване от повреди необходимо е уредът да не се прегъва рязко и да не го пробождаме с игла. Недопустимо е загряването, когато възглавницата е опъната. Тя трябва да работи и да се съхранява на сухо.

Електрическата отоплителна постелка има съ­щото предназначение и подобно устройство, както това на възглавницата. Различава се по това, че няма терморегулатори и размерите й са по-големи.

Повредите на електрическата възглавница и по­стелка са прегаряне на нагревателите и повреди в терморегулаторите. Тъй като отстраняването на споменатите повреди е специфична и сравнително трудна работа, за препоръчване е уредите да се дават за поправка в специализираните представи­телни работилници на завода-производител.

Това, за което обаче искрено съжаляваме, е, че към момента не разполагаме с данни в кой точно завод е е произвеждана тази електрическа възглавница.


Литература:

Асланов, И., Цв. Кунев. Електрически домакински уреди. София, Техника, 1967.

Хаджикостов, К.,  Попов, Иван Николов. Електричеството в нашия дом. София, Нар. младеж, 1961.

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url