Българска автоматична телефонна централа

Българска автоматична телефонна централа

Една бая стара автоматична телефонна централа в Сандъците – Sandacite! Както е известно, градските автоматични телефони централи (АТЦ) са предназначени за автомати­зация на телефонните съобщения в населените места. Техният капа­цитет (броят на абонатните постове) е неограничен. Тези централи да­ват възможност за райониране. Връзката между отделните районни централи се осъществява с помощта на комплект от релета…

Автоматично регулиране на усилването

Автоматично регулиране на усилването

В Сандъците – Sandacite Ви разясняваме автоматичното регулиране на усилването. Известно е, че приемането на далечни радиопредаватели се из­вършва винаги чрез вълни, отразени от йоносферата и достигащи до приемната антена по различни пътища. Знае се също така, че при тези условия на приемане винаги се получава явлението фадинг (затихване), който се проя­вява като неравномерно усилване…

Комбинирани радиолампи

Какво представляват комбинираните радиолампи? Цъкнете в Сандъците – Sandacite! След като производството на електровакуумна техника се е развивало, постепенно, от икономически и технически съображения, е възникнала необ­ходимостта да бъдат създадени комбинирани лампи, които се състоят от няколко отделни лампови системи, вградени в един стък­лен или метален балон с общ цокъл. В комбинираните лампи отдел­ните системи…

За сериите електронни лампи

За сериите електронни лампи

Знаете ли какво означава серия електронни лампи? Вижте в Сандъците – Sandacite! Много често в разговор между почитатели на ламповата техника може да се чуе, че колекционерът Х притежава, да речем, радиоприемника Пионер, с лампи U серия, а колегата му има същия приемник, но с друга серия лампи. Какво се има предвид с това? При…

Индикаторни лампи магическо око

Индикаторни лампи магическо око

Знаете ли какво означават думите магическо око при радиоприемниците? Прочетете в Сандъците – Sandacite! За осигуряване на стабилно приемане и избяг­ване на затихването (фадинга) по-съвършените лампови радиоприемници са с автоматично регулиране на усилването (АРУ) на приетия сигнал. АРУ в тези радиоприемници изисква точно настройване, тъй като в противен случай се по­лучава изкривяване на приетия сигнал….

Как работи електронната лампа

Как работи електронната лампа

Ако не знаете как работи електронната лампа, вижте в Сандъците – Sandacite! През 1883 г. известният Томас Едисон, като извършвал опити с осветителна лампа, забелязал следното. Ако се постави една метална плочка в балона на лампата и тази плоч­ка се съедини с положителния полюс на източник на постоянно напрежение (ба­терия), а отрицателният полюс на бате­рията…

Български моторни масла Емера

Български моторни масла Емера

Нещичко  за моторните масла Емера в Сандъците – Sandacite! Ако някога срещнете произведени едно време партиди моторни масла Емера, то знайте че, те са от експлоатационно ниво Е и са мас­ла Серия 3. Те удовлетворяват изискванията на спецификацията MIL-L-45199. Класификацията API—Onorm—2014 препоръчва из­ползването им при двигатели, работещи при условия DS. Маслата Емера са предназначени за мазане на…

Български моторни масла Селена

Български моторни масла Селена

Статийка за моторните масла Селена в Сандъците – Sandacite! В Нефтохимическия комбинат Плевен, където са произвеждани български автомобилни масла, като съдове за съхранението им са използвани пре­димно резервоари. Били са взети всички мерки, за да се изключи вся­каква възможност за смесване на различните видове масла. Така например, резервоарите, използвани за съхраняване на машинни­те, компресорните и моторните…

Български моторни масла Велана

Български моторни масла Велана

Български моторни масла Велана – инфо от Сандъците – Sandacite. Произвежданите моторни масла в България до 1990 г. и малко след това са подредени в четири възходящи по качество експлоа­тационни нива: В — Велана, С — Селена, Д — Диона и Е — Емера. Всяко ниво има четири вискозитетни класа: 6, 8, 10, 16 и…

Безшумни пишещи машини

Безшумни пишещи машини

Чували ли сте за безшумни пишещи машини? Вижте в Сандъците – Sandacite! Въпросът за безшумната работа на пишещите машини е занимавал техните изобретатели, като Мителхофер, Прогин, Брокс, Джаксън и други. Правени са най-различни приспособления за намаляване на работните шумове на съществуващите тогава машини, но първият сериозен опит за производството на безшумни пишещи машини е бил…