[1962] Разпределение на помещенията в панелните апартаменти

[1962] Разпределение на помещенията в панелните апартаменти

[1962] Разпределение на помещенията в панелните апартаменти Санитарните помещения на едропанелните жилищни сгради у нас се изпълняват от разпределителни панели. Най-целесъ­образно е обаче санитарните помещения да бъдат решени като санитарни кабини. От НИСИ вече е построена експериментална санитарна кабина от дървесни плоскости. Масовото внедряване на такива кабини обаче е възможно при осигуряване производството на водоустойчиви дървесни плоскости в…

[1962] Здрави ли са сглобяемите елементи в едропанелното строителство

[1962] Здрави ли са сглобяемите елементи в панелните блокове

[1962] Здрави ли са сглобяемите елементи в панелните блокове В България съществуват следните типови и експеримен­тални проекти на четириетажни безскелетни жилищни сгради от сглобяеми стоманобетонни конструкции: Серия две-, три- и четирисекционни четириетажни безске­летни едропанелни жилищни сгради, проектирани от НИСИ, БАН и ИТИС. Серия две- и трисекционни безскелетни едропанелни жи­лищни сгради, проектирани от районната проектантска органи­зация в…

[1962] Как започна панелното строителство в България І част

[1962] Как започна панелното строителство в България І част

[1962] Как започна панелното строителство в България І част Тази публикация е първата от поредица, в  която ще се занимаем с това да очертаем историята на панелното строителство в България. Надяваме се да Ви бъде интересно! При традиционния начин на строеж всички операции по обработката на материалите и изготвянето на конструктивните елементи на сградите се изпълняват…

Български приложни телевизионни системи и устройства

Български приложни телевизионни системи и устройства

Български приложни телевизионни системи и устройства През периода 1963—1975 г. са разработени и внедрени в произ­водството поредица от приложни телевизионни устройства. Проек­тирани и реализирани са приложни телевизионни системи в промиш­леността, транспорта, търговията, образованието, болничните заведения, културните институти и др. Характерно за тези изделия е пъл­ната транзисторизация и използуването на интегрални схеми, модулна конструкция (сменяеми печатни…

Озвучително тяло Гама Ozvuchitelno tyalo Gama

Български озвучителни тела и високоговорители

Български озвучителни тела и високоговорители Разработката и производството на високоговорители в България още от са­мото начало са насочени към задоволяване на нашите потребности за комплектуване на радиоприемници и телевизионни приемници, а впоследствие — за създаване на озвучителпи тела и звукови колони. Като специализиран производител на високоговорители, озвучителни тела и звукови колони се развива завод Гроздан Николов в Благоев­град,…

Български-нискочестотни-усилватели-до-1983-г

Български нискочестотни усилватели до 1983 г.

Български нискочестотни усилватели до 1983 г. Усилвателната техника се развива у нас още през 50-те години чрез разработката и производството на различни типове усилватели за професионални нужди Заслужава да се отбележат постигнатите ре­зултати в предприятието Радиопром, а след това в Слаботоковия завод Климент Ворошилов в София. Следващ етап от развитието на усилвателната техника е създаването…

Български електронни изчислителни устройства

Български електронни изчислителни устройства През 70-те години изчислителната техника в България получава по-нататъшно значително развитие, като се по­стигат не само количествени резултати, но и се осъществяват някои качествени изменения. Този период се характеризира с по-нататъшнс утвърждаване на специализациите, които нашата страна има по отделни технически средства, както и допълнително разширяване на производствената номенклатура с нови технически…

Къде се произвеждаха българските електронни елементи

Къде се произвеждаха българските електронни елементи

Къде се произвеждаха българските електронни елементи Първите стъпки на българската елементна база са свързани с научноизследователската дейност на катедрата по техническа физи­ка при Физическия факултет на Софийския университет  Климент Охридски. Много физици от катедрата вземат дейно участие в пър­вите етапи от развитието на елементната база у нас. За бързото организиране на производството на елементната ба­за…

[1983] Български електронни системи за автоматизация

[1983] Български електронни системи за автоматизация

[1983] Български електронни системи за автоматизация Биографията на българското приборостроене започна в началото на 60-те години. Първият правителствен документ, който ре­гламентира приборостроителната промишленост у пас, датира от 1961 г., като четири години по-късно, през април 1965 г., е образувано и Държавно стопанско обединение Приборостроене. В стратегията на развитието на българското приборостроене още в първите години…

ес-5061

ИСТОРИЯ на изчислителната техника в България

ИСТОРИЯ на изчислителната техника в България Първите стъпки в развитието на изчислителната техника в нашата страна се извършват в Изчислителния център към Математическия институт на Българската академия на науките. Ентусиазиран колектив от млади и талантливи научни работници през 1963 г. създава пър­вата българска електронна изчислителна машина (ЕИМ), наречена компютър Витоша. В нея са заложени интересни и…