Антон Оруш

Целите проводници през 1980 г.

Целите проводници през 1980 г.

Целите проводници през 1980 г.

СВЕТОДИОДИ

Инфрачервени светодиоди с дължина на вълната 940 nm на основата на галиев арсенид — типове ЗЕ 1001, ЗЕ 1002.

Типична мощност на излъчване 5 rnW. Намират приложение в телекомуникационната, измервателната, изчис­лителната техника, както и в оптоелектронни схеми за целите на селското стопанство и други отрасли на тех­никата. Изделията са усвоени в редовното производство на Комбината за полупроводници в Ботевград..

Завод за полупроводници Ботевград Zavod za poluprovodnici Botevgrad

Завод за полупроводници Ботевград Zavod za poluprovodnici Botevgrad

ФОТОТРАНЗИСТОРИ

Силициеви фототранзистори с λmах в граници 750 – 870 nm фототок до 6,3 mА, времена на нарастване и спадане на импулса, по-малко от 10 ps.

Типове: 2Ф2101, 2Ф2102, 2Ф2062, 2Ф2002, 2Ф2003.

Фототранзисторите спектрално много добре се съгла­суват със светодиодите ЗЕ1001 и ЗЕ1002. Използ­ват се като детектори във видимата и близката ин­фрачервена област на спектъра.

Комбинат полупроводници Ботевград Kombinat poluprovodnici Botvgrad

Комбинат полупроводници Ботевград Kombinat poluprovodnici Botvgrad

ОПТРОНИ

Onтрони на основата на галиевоарсенидни светодиоди и силициеви фототранзистори с коефициент на предава­не, разделен по групи в граници от 5 до 200%. За някои от типовете този коефициент е по-голям от 200%.

Типове: 6Н2112, 6Н2001 и 6Н217.

Оптроните са предназначени за галванична развръзка между отделните стъпала в електронни устройства; за комутиращи устройства; за импулсни трансформатори; за съгласуване на електронни стъпала с различно ниво на сигнала; за използуване във вериги с TTL, биполярни схеми и в схеми с дискретни елементи; за управление на тиристори и за гомерни схеми и други.

Редовното производство на оптроните е започнало от 1980 г. в ДНПСК Ботевград.

–-

Източник: сп. Електропромишленост и приборостроене 2-1980

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url