Антон Оруш

[1962] Нови български центробежни помпи!

[1962] Нови български центробежни помпи!

[1962] Нови български центробежни помпи!

В ДМЗ „Н. Й. Вапцаров“ — Пле­вен се произвеждат центробежни помпи от типа НД, които са предназ­начени за прехвърляне на вода и дру­ги чисти течности при температури до 100 градуса С. Те се използват в помпените станции за водоснабдя­ване на градовете и за напояване.

Основните детайли на помпата — корпусът, капакът на корпуса и ра­ботното колело – са отляти от чугун, а валът е стоманен. Смукателният и нагнетателният тръбопроводи се закрепват към отворите в долната част на корпуса и са насочени в противо­положни посоки. Корпусът се закрива от капак, като разрезът е направен хоризонтално по оста на помпата. Всичко това дава възможност да се контролират и заменят работните ча­сти (вал. лагери, работно колело и др.), без да се снема помпата от фун­дамента и без да се демонтират тръ­бопроводите.

От този тип помпи се произвеж­дат няколко модела, които се разли­чават по размери, дебит и мощност, но имат аналогична конструкция. В зависимост от предназначението, ла­герите на работното колело могат да бъдат или плъзгащи се, заляти с ви­сококачествена композиция или сач­мени. При нужда лагерите могат да се охлаждат с вода.

Помпата с най-голям размер е 22 НД. Тя има дебит 1,000 литра в се­кунда при 730 об/мин. и диаметър на работното колело 0.86 м. Задвижва се от електромотор с мощност 600 квт.


Източник: сп. Наука и техника за младежта 3-1962

Фрамар

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>