Антон Оруш

[1965] Първият български GSM!

[1965] Първият български GSM!

[1965] Първият български GSM!

Днес в Сандъците БГ имаме нещо, което наистина много желаем да споделим с Вас. 🙂

На снимката виждате едно интересно изобретение на български спе­циалист — инж. Христо Бъчваров, през 1965 завеждащ Конструкторско бюро при Научно-изследователския и проектоконструкторски институт по електропромишленост — София. То представ­лява своеобразен мост за съче­таване положителните качества на двете съобщителни средства. Та ин­женер Христо Бъчваров е патентовал ори­гинален автоматичен джобен радио­телефон, предназначен да осъщест­вява от всяко място безжични разго­вори с абонати от телефонната мре­жа. Включването на джобния ра­диотелефон в съществуващата те­лефонна мрежа става посредством специално устройство — РАТЦ-6, монтирано към градската телефонна централа или към отделния телефонен пост. Тази разработка позволява включването към нея на 15 джобни радиотелефона със самостоятелно действие. Устройството приема радиовълните на джобните радиотелефони и ги превръща в електрически импулси, трансформирайки по този начин радиовръзката в телефонна връзка.

Някои данни за джобния телефон на инж. Бъчваров: при изходна мощност на предавателя 0.2 вата, допустимият радиус на отдалечаване от РАТЦ-6 е 12 километра. Конструкторът е предвиждал и по-мощен вариант на предавател (2 вата), което ще увеличи този радиус на 50—60 километра. Предаването се извършва на честота 38 мхц, а приемането на 27.125 мхц при изходна мощност 50 мвт и чувствителност 2 мкв. Предаванията се защитени от електрически смущения. Набирането на желания номер е селективно — посредством вградена телефонна шайба. Приемането и предаването става едновременно, без специално ръчно превключване. Комбинираният микрофон—високоговорител е разположен отпред. Антената е телескопична. Захранването става от 9-волтов кадмиево-никелов акумулатор с продължителност на работа при отношение на приемане-предаване 1:1 — 20 часа. Зареждането на акумулатора става от електрическата мрежа. Апаратът е монтиран в металическа кутия с кожен калъф и по размери не надминава един любителски фотоапарат.
Интересни възможности на приложение се откриват за новия джобен радиотелефон. Поради това, че самият той носи номера на телефонен пост, към който е монтирано устройство РАТЦ-6, същият може да бъде избиран, както се избират всички останали телефонни постове. Представете си една доста затруднителна ситуация за човка преди половин век — малкият апарат се намира в чантата на жена ви, която е излязла из града и при други случаи по никакъв начин не може да се свържете с нея. С новото изобретение това ще стане много лесно. Едно набиране на нейния номер от вашия джобен телефон, или от който и да било друг обикновен телефонен апарат и връзката е осъществена мигновено. Разбира се, големи са били очакванията към приложението на новия телефон в спорта, туризма и т.н.
Джобният транзисторен радиотелефон на инж. Христо Бъчваров превъзхожда със своите възможности всички съществуващи в чужбина радиотелефони. Последните представляват или обикновени портативни радиостанции, работещи на телефония или най-често само малки транзисторни радиоприемници с ограничен район на действие, използвани като селективни повиквачи. С тези свои качества българският радиотелефон представлява сериозна крачка напред в развитието на средствата за далечни съобщения.

За съжаление не разполагаме с данни за последващо внедряване на това интересно изобретение. Може да се предположи, че съдбата му е била подобна на доста други изпреварили времето си български технически постижения в периода до 1990 г. – не се е намерила сила да се преодолее рутината при производството на по-посредствени изделия.

Макар и с известни компромиси от техническо естествено, но все пак – не може ли да наречем това първият български GSM?


Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url