Антон Оруш

[1966] Български журналистически диктофон Репортер

[1966] Български журналистически диктофон Репортер

[1966] Български журналистически диктофон Репортер

През последните 10—15 години транзисторите и миниатюрните радиоелектронни елементи направиха възможно създаването на редица малогабаритни носими сред­ства за съобщения и звукозапис. Измежду звукозаписващите средства все по-голямо приложение намира диктофонът, който в сравнение с широко разпространения маг­нетофон има някои предимства: удобна манипулация, възможност за командуване от разстояние и др.

Преди всичко диктофонът е важно средство за механизация на управленческия труд. Неговото използуване подобрява организацията и повишава повече от 3 пъти произ­водителността на труда при съставяне на документация. Той позволява на съвре­менния ръководител, секретар, журналист, филолог и пр. да икономисват време, да работят бързо и точно, с верни данни. Диктофонът има подчертано предимство пред магнетофона и при изучаването на чужди езици.

Трябва да кажем обаче, че у нас това ценно техническо средство е малко познато и почти не се използува в административно-управленческата дейност.

Неотдавна група млади конструктори от Обединеното предприятие по радиоелек­троника в София привършиха работата по конструирането на комплект транзисторни диктофони — първите апарати от този род, произведени у нас. Комплектът съдържа: портативен диктофон със захранване от акумулатор, диктофон с мре­жово захранване, микрофонно-телефонен електроакустически преобразувател с коман­дуване от разстояние, захранващо-изправително устройство за портативния дикто­фон, педали за командуване от разстояние, телефонен адаптор, слушалка и дискови звуконосители. Диктофоните имат следните възможности: запис от микрофон и те­лефон; възпроизвеждане през слушалката (при портативния тип) и през слушалката и високоговорителя (при мрежовия); ускорено обратно връщане с моментален „стоп“; комбинирана индикация за записа и напрежението – на акумулаторите.

Негови по- важни технически данни: характеристика на честотата — 300 + 3500 хц; захран­ване — а) за портативния тип  100 ома, 6.5, в; б) за мрежовия — 200 вт, 220 и 127 в; тегло — на портативния 4 кг, на мрежовия 5 кг; размери около 300 x 200 x 150 средно за двата типа.

Конструираните транзисторни диктофони имат изящно външно оформление, ста­билен запис и чисто възпроизвеждане. При разработката им са използувани висо­коефективни материали и унифицирани елементи, което при серийно производство ще окаже чувствително влияние върху себестойността, а при експлоатация — върху трайността им.

Създаването на комплект транзисторни диктофони е нов успех на българската ра­диоелектронна промишленост. Тяхното внедряване в административните, промиш­лени, учебни, информационни и други учреждения ще механизира голяма част от труда в тях и ще допринесе за повишаването на неговата ефективност.

–-

Източник: сп. Наука и техника за младежта 8-1966

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url