Антон Оруш

[1966] Първият блок с пълзящ кофраж в София

[1966] Първият блок с пълзящ кофраж в София

[1966] Първият блок с пълзящ кофраж в София

Технологията на кофражните работи в строителството е сложна. Освен огромното разнообра­зие на кофражните калъпи, нужна е точност в изработката им и голяма сигурност в подпирането и закрепването на кофражните плоскости, които често се монтират на огромна височина, сред плетеница от подпори. Не по-малко труд и време се изисква и за развалянето на кофража — след втвърдяването на цимента бетонът вече не се нуждае от кофражните „дъна“ и „страници“ и те трябва да се отлепят и отново да се използват — за следващия етаж, за новия конструк­тивен елемент. Интересно е да се отбележи, че това многократно използуване на отделните кофражни платна навлезе в строителната практика сравнително неотдавна. Това са така на­речените инвентарни кофражи и те са плод на едно неприятно явление — непрекъснато на­растващия недостиг на дървесина. И затова, ако преди майсторът-кофражист спокойно е раз­бивал кофража и го е превръщал дори на трески (за новите платна има достатъчно дъски и бичмета!), сега всяко платно предварително се сковава така, че да може отново да се изпол­зува и то колкото може повече пъти. Въпреки това, темповете на строителството и неговите постоянно нарастващи мащаби нало­жиха да се търсят конструкции и методи на градеж, при които дефицитният дървен материал почти да не участвува. Така се стигна до един нов етап в развитието на строителното дело — сглобяемите конструкции и механизирания им монтаж. В модерни заводи и полигони с помощта на стоманени матрици и високопроизводителни конвейерни линии се изливат стенни и подови панели, покривни ферми и колони, които се сглобяват на обектите без помощта на традицион­ните дървени скели, без труда на кофражистите. Така кофражът, този вековен помощник на стоманобетона, отстъпи място на новото, прогресивното. И все пак в дългогодишната вярна „служба“ на кофража и по-точно — във функциите на ин­вентарните платна имаше нещо важно, което специалистите и строителите-новатори не ис­каха да забравят. Многократното използване на готовите плоскости (но защо те трябва да бъ­дат непременно дървени и малки?), тяхното последователно преместване създава много удоб­ства на строителите, ускорява темповете, спестява много труд и материали. А не може ли това преместване да става не ръчно, а механизирано? Нужно е да се изчака известно време и бетонът, получил достатъчна твърдост, за да понесе собственото си тегло, ще позволява на кофража да се плъзга по него, да се издига непрекъснато нагоре. Под него ще остава готовата конструкция — стена, кула, комин и т. н.

Пълзящ кофраж технология Palzyash kofrazh tehnologiy

Пълзящ кофраж технология Palzyash kofrazh tehnologiy

Така се появи в строителната практика понятието пълзящ кофраж. Започна вторият живот на кофража и той отново стана помощник в борбата за бързо и икономично строителство. През последните няколко години при изграждането на редица наши големи заводски обекти и про­мишлени съоръжения той помогна да се ускори строителството на много гранулационни кули, силоси за цимент и зърнени храни, водни кули и др. Отскоро пълзящият кофраж се използува и в жилищното строителство. Тук с него дойдоха немалко нови, интересни неща както в техно­логията на градежа, така и в конструкцията и архитектурата на новите жилища. Нека се за­познаем по-подробно с някои от тях. Когато мощните кулокранове издигнаха първите жилищни сгради от сглобяеми елементи, всички се учудваха на невижданите темпове на строителство. И наистина, докато една 6-етажна жилищна сграда със 72 апартамента и традиционна монолитна конструкция от стоманобе­тон и тухлени зидове се издига средно за 14 месеца, едропанелен блок със същите показатели е напълно готов за по-малко от 9 месеца! Но ако ви кажат, че една от новите жилищни сгради в столицата израстна със скорост един етаж за 24 часа — сигурно няма да повярвате. А това е така. Седемнадесететажният експериментален блок с пълзящ кофраж, който вече е построен в кв. „Красно село“, потвърди огромните възможности на новата технология в жилищното строителство и през тази година до него ще се извисят ощи осем сгради. Къде е тайната на този приказен темп? Вниманието на по-любознателните сигурно ще бъде привлечено от необичайната гледка на тези строежи. Да се спрем по-продължително време пред един от тях и се помъчим да разгадаем необикновеното. Една огромна платформа е опасала със своите невисоки бордове всички фасадни и вътрешни стени на бъдещите апартаменти. Всеки 10 минути операторът, който подава команди чрез електропункта, разположен върху самата платформа, задвижва мощна маслена помпа. Систе­ма от тръби и прибори предава нейното налягане на серия специални крикове — джакове, кои­то изпълзяват едновременно на 2 см нагоре по вертикални стоманени пръти, монтирани пред­варително за тази цел. Заедно с криковете на 2 см се издига и целият кофраж, оставяйки под себе си гладкия бетон на стените. А долу, на площадката непрекъснато работят бетонобър­качките и асансьорите ритмично подават готовата бетонна смес. В непрекъснатия производ­ствен поток са се включили и хората, които монтират дограмата на новата сграда — вратите и прозорците. За тази цел дърводелците са оставили в пълзящия кофраж специални отвори, като не са забравили и местата на всички вътрешни инсталации — електрически, водопровод­ни и канализационни. Ето защо, докато стените „пълзят“ нагоре, фронт за работа имат електромонтажниците и другите специалисти. Ако от външната страна на кофража се закрепят удобни люлки, мазачите могат бързо да нанесат и мазилката на фасадните стени.

Пълзящ кофраж строеж Palzyash kofrazh stroezh

Пълзящ кофраж строеж Palzyash kofrazh stroezh

Ето тази високопроизводителна организация на работа обяснява огромната икономия на вре­ме, която се постига с новия метод. Но с издигането на пълзящия кофраж до последния етаж сградата още не е готова — нейните бъдещи стаи и коридори все още представляват високи вертикални шахти, те са без подове и тавани. Как ще бъдат направени междуетажните плочи на сградата? В построените досега подобни сгради в Русе, Плевен, София и Габрово тази задача беше решена така. От последния етаж се спуска една кофражна платформа, с която последователно, отгоре надолу се изливат всички етажни плочи на сградата. Това е много икономично, но опи­тът показа, че този начин има и сериозни недостатъци — за да се закрепят сигурно плочите, нужно е стените да се изливат от бетон, приготвен от специален, бързовтвърдяващ се цимент. А тази проблема още не е решена в нашата практика. Освен това забавеното изливане на пло­чите разстройва непрекъснатия поток, нарушава организацията при изпълнението на вътреш­ните работи и излятата „кутия“ на сградата. Ето защо вече се експериментира нов вариант на метода — с така нареченото етапно изливане на плочите, при което едновременно се изливат и стените,и подът на всеки етаж. Наистина, това ограничава скоростта на пълзенето — „само“ на 2,7 м в денонощие! — но другите показатели са отлични. Премахва се монтажното състоя­ние на сградата (т. е. вертикалните шахти отдолу догоре). Конструкцията става по-стабилна — плочите преминават през стените на всеки етаж, връзката е по-здрава, а разходите на стомана — с 5—6 кг/кв. м по-малко. Специалистите са доказали, че за изграждането на 18-етажна сграда направата ще отнеме 30 дни, монтажът на кофража —15 дни, пълзенето — 30 дни (заедно с изливането на подовите конструкции) и демонтажът на кофража — още 10 дни. Ако към тези 85 дни се прибавят и две седмици за поставяне на всички врати и прозорци, довършване на външната мазилка и всички вътрешни инсталации, излиза, че сградата ще бъде готова в груб вид за 100 дни! Непрекъснат производствен процес, максимална типизация на технологичното обзавеждане и конструктивните елементи, рязко намаляване на ръчния труд — това са основните предим­ства на пълзящия кофраж. Не са ли това и главните елементи на индустриализацията, на тех­ническия прогрес? Първите резултати надминават очакваното — освен невижданите досега темпове, с които се изграждат, новите сгради изискват почти два пъти по-малко стомана за 1 кв. м застроена площ в сравнение със 6-етажните едропанелни сгради. По-малки са и разхо­дите на цимент, дървен материал и др„ а производителността на труда е значително по-висо­ка (сравнете пълзящия кофраж с досега употребяваните десетки механизми, дървени кофражи, подпори, инструменти и ръчни операции, необходими при традиционните сгради с тухлени стени, за да почувствувате опростяването на технологията и организацията на труда!). Но тухлата беше, а и сега продължава да бъде верен помощник със своите отлични изолационни качества. Без нея няма ли да се влошат удобствата и експлоатационните качества на новите жилища? Първоначално външните стени се изливаха от обикновен бетон, а за преграда срещу студа и шума се използваха допълнително поставени блокове от лек пенобетон. Но това се оказа много бавно и сложно. Същевременно промишлеността за строителни материали вече разпо­лага с такива чудесни продукти, като керамзит, перлит и други ефективни леки пълнители на бетона, с който той става отличен изолатор срещу студа и шума. През тази година у нас ще бъдат построени първите сгради с външни стени от керамзитобетон, който ще осигури отлични условия за живота на новодомците. Интерес представляват и разработените от наши специа­листи конструкции, в които излетите с пълзящ кофраж стени имат вертикални кухини — това не само олекотява сградата, но създава и допълнителни прегради срещу атмосферните влия­ния. Още по-интересна е проблемата, която сега разработва една експериментална група към Министерството на строежите — автоматизацията на целия процес от приготвянето на бетона и неговото изливане в пълзящия кофраж до командата за „пълзене“. Умни прибори и командни устройства ще синхронизират отделните операции на обекта и с помощта на пред­варително съставена програма кофражът ще се издига нагоре автоматично, с минимално учас­тие на човешки труд.

Пълзящ кофраж строителство Palzyash kofrazh stroitelstvo

Пълзящ кофраж строителство Palzyash kofrazh stroitelstvo

Инженерите и архитектите мислят не само за икономическия ефект от внедряването на пъл­зящия кофраж. Стремежът е в разработените проекти прогресивната технология да се съче­тае със съвременните изисквания за удобство и красота. 15-етажните жилищни блокове, които ще израснат тази година в София, наистина ще отговарят на тези изисквания. За 282-та обита­тели на всяка от сградите са предвидени 74 жилища, от които 30 са с дневна стая и 2 спални, а останалите — с дневна и спалня. Новодомците ще разполагат с 4 асансьора, общи сушилни и 75 склада, разположени в добре проветряваните тавански етажи и мазета. На всяка втора стълбищна площадка има помещение със сметоприемник и мивка. Не са малко удобствата, които предлага и вътрешната планировка на отделните апартаменти. Проектантите предвиждат кухнята да бъде свързана със столовата в едно помещение — твър­де удобно и икономично решение. Сполучливо е използвана и симетрията по отношение на двете оси на сградата — тя е приложена и при планировката на етажите и дава възможност по-икономично да се поемат напреженията в конструкцията, преизвикани от вятър и земетръс. Групирането на санитарните възли и на вертикалния транспорт значително поевтинява инста­лациите, а пестеливото използване на архитектурните елементи за разнообразяване на фаса­дите опростява кофража и улеснява неговото движение. Но това не означава, че архитекту­рата на новия тип жилищни блокове ще бъде бедна, неизразителна. Напротив! Стройната паралелепипедна форма на тези малки „небостъргачи“ ще радва очите с красивите лоджии на всеки етаж, с богато остъклените входни врати, с разнообразно оцветените плоскости на лоджиите и фриза. Това ще бъдат не само много икономични, но и много красиви сгради! Добрият изпитан кофраж отново застава в челните редици на строителния фронт. Наистина, неговият втори живот е много различен от предишния, нови и необикновени са условията, в които той помага на строителите. Но тази помощ несъмнено ще става все по-голяма и по-ре­зултатна, за да има повече и по-хубави слънчеви и удобни жилища. –- Източник: сп. Наука и техника за младежта – 1970 г.

:) Харесайте сайта ни и във Facebook ==> https://www.facebook.com/sandacite

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url