Книга – Полеви транзистори

Изтеглете книгато Полеви транзистори от Сандъците – Sandacite. Книга Полеви транзистори В книгата Полеви транзистори с автор к.т.н. Атанас Шишков (ДИ Техника, 1978) са разгледани свойствата и особеностите на едни от новите полупроводникови елементи — полевите транзистори, които поради големите си функционални възможности са често използван в радиоелектрониката. Разгледани са полеви транзистори...

Книга – Измервания в радиотехниката

Изтеглете учебника Измервания в  радиотехниката от Сандъците – Sandacite. Книга - Измервания в радиотехниката В книгата Измервания в радиотехниката с автор доц. Пенчо Кръстев (ДИ Техника, 1991 г.) са описани принципите и методите за измерване на параметрите и характеристиките на електрически сиг­нали, елементи и устройства, както и използваната за тези измервания...

Книга – Янев – Забавни компютърни програми

Книга за интересни български компютърни програми в Сандъците - Sandacite. Забавни компютърни програми Тази книга с автор К. Янев е издадена от ДИ Народна младеж през 1987 г. Тя съдържа 20 програми, написани на езика БЕЙСИК, съобразени с апаратните и програмни изисквания за работа с българския персонален компютър ПРА­ВЕЦ 82 —...

Книга – Боянов – Теория на електронните схеми

Изтеглете книжката Теория на електронните схеми от Сандъците - Sandacite. Боянов - Теория на електронните схеми В учебника Теория на електронните схеми с автори проф. Йордан Боянов и доц. Елена Шойкова са дадени основите на съвременната теория и методите за ана­лиз и синтез на електронни схеми, работещи с непрекъснати сигнали. Разгледа­ни...

Книга за хладилници от 1965

Изтеглете легендарната книжка Малки хладилници от Сандъците - Sandacite! Малки хладилници – монтаж, експлоатация и ремонт В книгата Малки хладилници – монтаж, експлоатация и ремонт (ДИ Техника, 1965) са описани малките хладилни машини и съо­ръжения, употребявани в търговската мрежа и домакинството в България през 1960-те години, и са разгледани въпросите,...

Книга – Справочник по диоди и транзистори

Изтеглете Справочник по диоди и транзистори от 1962 в Сандъците - Sandacite! Справочник по диоди и транзистори Справочникът с автори П. Хинков и А. Атанасов, издаден от ДИ Медицина и физкултура през 1962 г.,  съдържа пълни спра­вочни данни на най-разпространените и из­полвани полупроводникови диоди и транзи­стори в България през този период....

Трактор Болгар ТЛ-30А + ръководство за ремонт

Тракторът Болгар ТЛ-30А е първият в статиите на Сандъците – Sandacite. Traktor Bolgar TL-30A + rakovodstvo za remont Той се произвежда от 1964 г. в Тракторния завод в Карлово. Тракторът Болгар ТЛ-30А е малогабаритен (един ме­тър ширина) верижен трактор, предназначен за механизирано обра­ботване на лозови култури с междуредие 1,5 м и нагоре....

Ниво 1 и Правец 16

Тази информация в Сандъците – Sandacite е за Ниво 1 – български софтуер за програмисти на Асемблер, Си и Паскал. Ниво 1 и Правец 16 НИВО 1 е разработена през 1988 г. в Софтуерна къща Правец програма. Предназначена е най-вече за програмисти на Асемблер, Си и Паскал, които използват сервизните функции на...

Информация, съобщение и сигнал

Информация, съобщение и сигнал са основни понятия в комуникациите. За тях говорим днес в Сандъците - Sandacite. Информация, съобщение и сигнал Информация (от лат. informatio - разяснение, сведение, понятие за нещо) означава знания, сведения в различна форма и вид, възприемани от човека. Според някои международни стандарти определенията са следните: знания за предмети, факти, идеи...

Теория на надеждността

Теория на надеждността, надежност, отказ са темите на днешната статия в Сандъците - Sandacite. Теория на надеждността Когато хората употребяват думи като ,,надеждност", ,,повреда" и ,,отказ", рядко се замислят, че всъщност това са понятия от теорията на надеждността. Тя принадлежи към семейството на техническите науки и е силно свързана с многостранното...