Българска киномашина Родина

Антон Оруш

Вижте киномашината Родина в Сандъците – Sandacite!

Българска киномашина Родина

Българска киномашина Родина

Българската киномашина Родина БК-ЗА  се произвежда от началото на 1960-те години в Завода за киномашини София. Тя е предназначена за обслужване на кинотеатри с вместимост до 600 места. Представлява модернизиран модел на киномашината БК-3 и се състои от станок с маса, в основата на който се намира клем­ното табло, кинопрожекционна глава, фенер с дъгова лампа, горна и долна касета с размотаващо и намотаващо фрикционно устройство и пускател. Кинопрожекционната машина може да се наклонява при нужда от + 5 до — 150. В кинопрожекционната глава плътно е за­творен предавателният механизъм на машината. Киномашината Родина има трифазен асинхронен елек­тродвигател 220/380 V с мощ­ност 350 W и 1440 об/мин. Отстраняването на декадраж става чрез декадражна ролка. Смазването се осъществява авто­матично с помощта на зъбна маслена помпа.

На долната фигура е показана схемата на филмопридвижващия механи­зъм на кинопрожекционната машина. Кинофилмът се размотава от подаващата макара, която събира 900 м филм, през противопожарния канал на горна! а касета, състоящ се от ролките 1 и 2, посредством 32-зъбния теглещ барабан 3. Като образува горна гушка, кинофилмът влиза във филмовия канал 4, откъдето, обхващайки декадражната ролка 5, се изтегля от средния барабан 6. След като образува долна гушна, кинофилмът навлиза в звукоотнемащия блок-адаптор през фрикционната ролка 7 и напречно направляващата ролка 8, обгрмца гладкия звуков барабан 9 и през ролката 10 и амортисьо­ра 11, който играе ролята на демпфер, излиза от звукоотнемащия блoк. След то­ва, като обхваща 32-зъбния задържащ барабан 12, кино­филмът преминава през про­тивопожарния канал на дол­ната касета, който се състои от ролките 13 и 14, и по­стъпва в приемащата филмо­ва макара, привеждана във въртене от намотаващото фрикционно устройство.

Българска киномашина Родина

Българска киномашина Родина

Тонлампата 6 V, 5 A се за­хранва с постоянен ток.

Киномашината Родина има огледална осветлителна оптика. За източник на светлина се използува дъгова лампа за постоянен ток с максимален електриче­ски режим 25 а при 50 V с обикновени кинококсове (+ 12 и —8 мм), които са разположени з оптичната ос на кинопрожекционната машина. Кинококсовете се подават ръчно. Вдлъбнатото огледало е с асферична форма и има диаметър 258 мм. Обхватният ъгъл на огле­далото е 130°. Образът на светлинния източник се получава в плоскост, разположена близо до кадровото прозорче, с достатъчно равномерно осветляване на кинокадъра.

Кинопрожекционната машина има цилиндричен обтуратор с кое­фициент на пропускане 0,42. За предпазване на кинофилма от преко­мерно нагряване филмовият канал се охлажда с течаща вода.

В гнездото на обективодържателя, което е с диаметър 82,5 мм, се поставя просветлен кинообектив тип апланат.

Полезният светлинен поток на кинопрожекционната машина е 1500 мм.

[1959] Българска киномашина Балкан

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url