Български електронен часовник Хронос`72


Антон Оруш

Български електронен часовник Хронос`72

Български електронен часовник Хронос`72

Български електронен часовник Хронос`72

Продължаваме екскурзията из дебрите на малко познатата българска техника с разходка до Силистра! :)

През 1972 г. конструкторски колектив от Централния институт по елементи и Комбинат Оргтехника Силистра е създаден настолен електронен часовник Хронос`72. Неговото масово производство започва през следващата 1973 г. (изт.: сп. Електропромишленост и приборостроене). Това не е само обикновен настолен електронен часовник. Това е и още нещо! За него ще Ви разкажем днес в Сандъците – Sandacite.

Хронос`72 е реализиран на старт-стопен принцип с възможност за ръчно или автоматично управление. Хората, които имат заслугата той да се появи на бял свят, са инж. Чавдар Богоев, Димитър Полов и Петър Димитров. Трудно е да се изброят всичките приложения но устройството.

„Хронос“ изпълнява ролята на часовник-майка, като захранва няколко периферни устройства, разработениили в разработка пак от същите хора.

  1. Светлинен индикационен панела. Предвидената възножност за управле­ние на такова табло позволява електронното часовниково устройство да бъде из­ползвано при всички случаи когато е необходимо точно отчитане на времето, ипи на интервали от време. С други думи: при всички видове гари, театри, спортни състезания и други. Тук трябва да се прибави, че „Хронос“ притежава способност да работи на фото-старт и фото-финиш.
  2. Устройство с възможност за помнене на осем резултата. Така се разширява приложението на електронното часовникова устройство за определяне времетрае­нето на редица технологични процеси, както и за задаване на определени интер­вали от време лак в производствения цикъл.

Интересно и важно по отношение на документирането е периферното устрой­ство с

  1. Възможност за печатане на информацията.

Накрая трябва да отбележим и

  1. Периферното командно устройство, при което по предварително набрана информация се включват или изключват дадени обекти. Образецът от 1972 г. има въз­можност да се предава до осем команди автоматично. Няколко периферни устрой­ства с такъв брой команди дават наистина големи възможности. Тук приложе­нието обхваща най-различни сектори както от стопанската дейност — производ­ствена, търговска, научна и т. н., така и от обществената дейност.

Хронос-72 е изграден на базата на кварцов генератор и представлява модерно за времето си устройство, изпълнено изцяло на универсални МОС интегрални схеми. Тези схеми са изключително българска разработка и производство. Нещо повече: за устрой­ство могат да се използват и схеми, от които не се изисква такова голямо бързо­действие както, например, от схемите, предназначени за производство на електронни калкулатори.

Нека прибавим към това и ниската себестойност на електронното часовниково устройство Хронос-72. Дори през 1972 г., когато производството още не е започнало, по предварителни, закръглени изчисления тя възлиза на около триста тогавашни лева. А това е значително  по-евтино от неелектронния вносен „Лонжин“! Като се вземе предвид и броят на устройствата, които са били в плана за бъдещо годишно производство, излишно е тук да се прави задълбочен анализ на ефективността на едно такова производство.

Съществувала е перспектива схемите могат да се рационализират и да се намалят по брой. Заедно с това се намаляват значително и размерите. Производството на така специализираните, вече за Хронос, схеми е трябвало да се поеме също от българските заводи.

При разработката на някой следващ вариант на устройството се е предвиждала съв­местна работа (пак по линията на ТНТМ) със Завода за електронно-преобразователни елементи София. Задачата на инженерите от ЗЕПЕ е била да се заемат с „операцията“ — да поставят българ­ско сърце на устройството — български кварцов генератор.

ТОЧНОСТТА —- всъщност тя трябваше да заеме първо място в описанието — е достатъчно висока: максималната грешка е от порядъка на 5.10-5. Изразено по друг начин, това означава, че вероятността за грешка е максимум една секунда за повече от месец. Красивият външен вид също допринася да се повиши общата оценка на електрон­ното часовниково устройство. Съчетанието на мекия цвят на фурнира с блестящите метални части, добре решената (макар и неголяма) ергономична задача с копче­тата за управление и индикационното табло, цялото художествено оформление, говорят много за отношението на тогавашните създатели към промишлената естетика.


Литература:

сп. Наука и техника за младежта 2-1972


Фрамар

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>