Антон Оруш

Български принтер ИЗОТ 0230-М1

Български принтер ИЗОТ 0230-М1

Български принтер ИЗОТ 0230-М1

ИЗОТ 0230-M1 е производ­ство на Завода за пишещи ма­шини — Пловдив

и е предназ­начен за използуване на ЕС ЕИМ и СМ ЕИМ за отпечатва­не на буквено-цифрова н гра­фична информация.

Принтерът ИЗОТ 0230-М1 работи с гъвкав печатащ диск („маргаритка“), който дава възможност за отпечатване на 96 различни знака. ИЗОТ 0230-М1 е окомплектован с три вида „маргаритки“ със следните набори от символи:

 • Кирилица — главни и ре­довни букви
 • Латиница — главни и ре­довни букви
 • Кирилица и латиница — само главни букви

ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ ПА­РАМЕТРИ:

 • Средна скорост на печа­тане — 30 знака в секунда
 • Максимална ширина на хартиената лента — 380 мм
 • Програмируема    стъпка между отпечатваните символи
 • Програмируемо междуре- дово разстояние
 • Отпечатва до 5 екземпля­ра с възможност за двупосо­чен печат
 • Габаритни размери:
 • височина 248 мм
 • ширина 680 мм
 • дължина 395 мм
 • Маса — до 25 килограма

Тези данни можете да по­лучите и от завода-произво­дител.  А ето още две подробности:

ИЗОТ 0230-М1 има и до­пълнителна възможност за обогатяване на използувани­те шрифтове — неговите „маргаритки“ са заменяеми с гъвкавите печатащи дискове, произвеждани от фирмата „ДИАБЛО“.

Микрокомпютърът ИЗОТ 1031С е снабден с вграден контролер и включването на печатащото устройство ИЗОТ 0230-М1 към него не е про­блем.

Как обаче да постъпят притежателите на ПК Правец 82? Да се обърнат към ПСП „Техноснаб“ — Пловдив. Неговата районна пласментна база за изчислителна и орга­низационна техника по жела­ние на клиентите доставя принтера, окомплектован с необходимата интерфейсна платка за включване към ПК Правец 82. Контролерът ех произвежда също в Завода за пишещи машини и цената му е 130 лева. ПСП „Техноснаб“ — Пловдив, осигуря»ва необходимия контролер и н своите клиенти, закупил принтери от тях през минала та година без него.

Сервизното обслужване в гаранционен и извънгаранционен срок се извършва от завода-производител.

Адресът е бил следният:

ПСП „Техноснаб“ — Пло1 див

ул. „Асеновградско шосе“

(Непосредствено до Завод за пишещи машини)

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url