Антон Оруш

Генератор на програмни системи за Правец 82

Генератор на програмни системи за Правец 82

Генератор на програмни системи за Правец 82

ВЪВЕДЕНИЕ

ГЕПРОС представлява програмен инструментариум за създава­не на системи за обработка на данни на база персонален компютър ПРАВЕЦ 82. По своите характеристики той може да бъде отнесен към генераторите на приложения. Разработен е в Софтуерна къща Правец Програма през 1985 г.


1.СЪСТАВ И ИЗИСКВАНИЯ

ГЕПРОС се предоставя на потребителите в следния състав:

 • дискета „ГЕНЕРАТОР“;
 • дискета „ПРОГРАМИ“;
 • документ „РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА“.

Преди започване на работа с ГЕПРОС е желателно двете сис­темни дискети да бъдат копирани и запазени.

Дискета „ГЕНЕРАТОР“ съдържа самия генератор на приложения, т.е. цялото програмно осигуряване, необходимо за генериране на прог­рамни системи. ДискетаГа е защитена от запис.

Дискета „ПРОГРАМИ“ е предназначена за програмите на кон­кретната, генерирана чрез ГЕПРОС система. Технологията по генерация на потребителски системи е описана в ЧАСТ 1 на ръко­водството – можете да го изтеглите от линка най-долу в публикацията.

Работата с ГЕПРОС изисква следната конфигурация от техни­чески средства:

 • персонален компютър ПРАВЕЦ 82 с минимум оператив­на памет 48 КБ;
 • 2 флопи дискови устройства, включени към слот 6;

1 печатащо устройство, включено към слот 1, ГЕПРОС поддържа всички видове матрични печатащи устройства, а така също и печатащи устройства от типа ИЗОТ 230 М 1.

Цялото програмно осигуряване е разработено на програмния език БЕЙСИК и работи под управлението на операционната система ДОС 3.3. По-голямата част от програмите са компилирани с оглед ускоряване на обработките.

Необходимата версия на операционната система е записана на всяка една от системните дискети.

ГЕПРОС GEPROS

ГЕПРОС GEPROS

 1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Използването на ГЕПРОС, както на ниво генерация на прог­рамни системи, така и на ниво експлоатация на генерираните системи, предполага единни методи по отношение не само на работата с техни­ческите средства, но и на функционалното поведение на отделните му компоненти.

Разработен на принципа на „TURN KEY“ – системите (генерато­рът и конкретните програмни системи се стартират с включването на компютъра), ГЕПРОС удовлетворява основните изисквания към вся­ка една съвременна систем а за обработка на данни, а именно:

 • единни методи за водене на диалога, Диалогът е от тип „МЕНЮ“ и е прост и удобен за потребителя;
 • простота на въвеждането на дани*. Навсякъде, където е възможно, описанията и данните се въвежда: чрк, избор на вариант, което свежда до минимум грешките във входната информация;
 • минимум въвеждана от клавиатурата информация. Генера­торът дава възможност за поддържането на таблици и масиви с различ­ни номенклатури, които, веднъж записани, чрез системата си от кодо­ве могат да обслужват всички масиви на базата данни;
 • цялостност и непротиворечивост на въведената информа­ция, В допълнение към възможността за избор на вариант, ГЕПРОС предоставя богат набор от средства за формален,/аритметически и логически контрол на въвежданата директно от клавиатурата инфор­мация ;
 • максимално бързодействие на системата. Организацията на програмите, влизащи в състава на ГЕПРОС и генерирани от него, на структурите от данни, управлението на паметта и компилирането на част от програмите увеличават бързодействието на системата като ця­ло;
 • адаптивност. Функционирането на ГЕПРОС в условията на динамично меняща се среда се обуславя преди всичко от лесната промяна в описанията на използуваните структури от данни, В този «пучай, изискването за нова генерация не е от голямо значение, като се има предвид краткотрайността на процедурата. Освен това, ГЕПРОС предоставя възможност за достъп до базата данни на три нива (ниво справки и отчети, ниво на “опростен“ достъп и ниво на индексно-пос­ледователен достъп) , всяко от които разширява адаптивността на системата.
ГЕПРОС Правец

ГЕПРОС Правец

На основата на описани от потребителя структури от данни ГЕПРОС поддържа база данни на приложението, отразяваща състояние­то на обектите на потребителската система и сложните структурни и логически взаимоотношения между тях. Масивите на базата данни са с индексно-последователна организация, а достъпът до тях е последова­телен и пряк. ГЕПРОС предоставя удобни средства .за извеждане на нерегламентирани справки и отчети от базата данни.

Всички действия на потребителя, необходими за нормалното функциониране на ГЕПРОС, се предшествуват от инструкции на екрана не монитора, което опростява работата и предпазва системата от евен­туални разрушения.

Генераторът осигурява пълен анализ на състоянието на базата данни и възстановява цялостността й в случай на разрушаване на информацията в нея.

Лекотата на опериране, множеството генерирани функции и минималните изисквания към техническата и програмна среда правят ГЕПРОС отлично средство за автоматизация на програмирането, което тества много време и програмистки труд.

Цялото ръководство за работа можете да изтеглите оттук ==> http://www.sandacite.bg/wp-content/uploads/2015/01/%D0%A0%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82-%D0%93%D0%95%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A1-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%A6%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%A1%D0%9A-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-1985-%D0%B3..rar

Сподели

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>