Антон Оруш

Елка 6521 – първият български електронен калкулатор

Елка 6521 - първият български електронен калкулатор

Елка 6521 – първият български електронен калкулатор

Пуснат е в производство и употреба през 1965 година. Тежи 8,5 килограма, има 3 регистъра и работи с 12 десетични числа. Скоростта при събиране е 0,3 секунди за действие, а при деление – 0,5 секунди. Консумира електроенергия 35 W. Произвеждан е от завод Електроника София  http://www.sandacite.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/

Калкулаторът ЕЛКА 6521 е създаден в Института по математика към БАН от инж. Стефан Ангелов, Любомир Антонов и Петър Попов. Калкулаторът е реализиран с транзистори с 16-разредни регистри и има редица предимства пред съществуващите устройства: извършва коренуване, целочислено деление, намиране на средно аритметично, фиксиране на десетичната точка със закръгляване и др. ЕЛКА 6521 се приема добре на пазара и през 1966 г. е създаден Централен институт по изчислителна техника, който разработва по-сетнешните български калкулатори.

Първият български калкулатор Psrviyat balgarski kalkulator

Първият български калкулатор Psrviyat balgarski kalkulator

Калкулаторът ЕЛКА 6521 е създаден в рекордно кратък срок — за около 6 месеца. При това ЕЛКА 6521 има показатели, които с право я поставят на едно от челните места между известни електронни калкулатори от средата на 60-те г. Големите възможности на ЕЛКА 6521 са постигнати не чрез увеличаване на броя на вложените електронни елементи, с което съответно нараства и цената, а благодарение на рационалното им използване. Постигнато е многократна употреба на едни и същи елементи за различни цели. Използваните в ЕЛКА 6521  схеми в голямата си част са оригинални, българско производство. Те са извънредно гъвкави и позволяват реализацията и на най-сложните аритметични операции.

Електронният калкулатор ЕЛКА 6521 извършва всички основни аритметични действия — събиране, изваждане, умножение, деление, степенуване и коренуване. Числата, с които се извършват горните действия, могат да съдържат до 16 цифри и да бъдат цели или дробни.

Елка 6521 може да работи също и с отрицателни числа.

Първото нещо при решаването на дадена задача е да се въведат участващите в нея числа. Въвеждането на числата става с помощта на десет- цифрови клавиша (за различните цифри от 0 до 9). Има още два клавиша за въвеждане на знака на числото и десетичната точка. Клавишите се натискат в същата последователност, в която числото би било написано върху лист хартия. Цифрите се подават една след друга — всяка нова цифра застава на мястото на единиците, а въведените преди това цифри се изместват една стъпка наляво. Описаните действия могат да се наблюдават на екрана на калкулатора и да се контролират. Ако при въвеждането е допусната грешка (неправилно натискане на друг клавиш вместо необходимия), съществува възможност за връщане на числото надясно с изхвърляне на последната цифра или за пълното му изтриване.

Първият български електронен калкулатор Parviyat balgarski elektronen kalkulator

Първият български електронен калкулатор Parviyat balgarski elektronen kalkulator

Ако трябва да се събере колона от числа, след въвеждането на всяка цифра, се натиска клавишът Този клавиш задействува схеми, които изпращат числото в един специален регистър и го прибавят към намиращото се там. Такива регистри, в които може да става натрупване, се наричат сумиращи апарати. ЕЛКА 6521 , за разлика от известните дотогава електронни калкулатори, има два независимо действуващи сумиращи апарата, в които може да се извършва както събиране, така и изваждане. След извършване на натрупване в някой от сумиращите апарати, индикацията от екрана автоматически се изчиства, за да се подготви въвеждането на следващото число. Прочитането на получените резултати става с помощта на два клавиша. Единият клавиш осъществява прочитане без изтриване на сумиращия апарат (за прочитане на междинни резултати или контролно четене). Прочитането с втория клавиш изтрива сумиращия апарат и се използува за четене на крайни резултати и първоначална подготовка на сумиращите апарати.

При операция умножение първо се въвежда множимото и се натиска клавиш „х“, с което множимото се запомня в един от регистрите на калкулатора. След това се въвежда множителят и се натиска клавиш за задействуване на самата операция умножение, след завършването на която автоматически се.получава резултатът. Ако изходните числа са дробни, десетичната точка на резултата сама попада на необходимото място. Аналогично се изпълнява и операцията деление. След въвеждането на делимото се натиска клавиш „ : “. След това се въвежда делителят и се натиска клавиш „ = “ за извършване на делението и получаване на резултата.

Продавам ЕЛКА 6521 Prodavam ELKA 6521

Продавам ЕЛКА 6521 Prodavam ELKA 6521

При операция степенуване, въведеното число може да се повдигне на произволна цяла степен чрез последователни натискания на клавиш „ал“. След първото натискане на клавиша се получава квадратът на числото. Следващото натискане на същия клавиш дава повдигане на числото на трета степен и т. н. Особено необходима операция за научни изчисления е операцията коренуване, която е реализирана за първи път в света в българския електронен калкулатор. ЕЛКА 6521 коренува по същите правила, които се изучават в училище.

Ако при някоя от операциите се получи резултат с повече от 16 цифри, това се нарича „препълване“ и се посочва от специална индикаторна лампичка. Ако препълването се е получило при операциите умножение или степенуване, намиращите се на екрана цифри са младшите 16 цифри от резултата. Старшите цифри на резултата се пазят в един от регистрите на калкулатора и също могат да бъдат прочетени. Това позволява да се умножават големи числа и се получават произведения, имащи до 31 цифри. Например максималните числа, които могат да се умножат са

999999999999999 X 9999999999999999 =9999999999999989000000000000001.

Умножение с такава голяма разред- ност не притежава нито един от съществуващите електронни калкулатори. Друга характерна особеност на българския електронен калкулатор в сравнение с останалите е, че при умножение и деление е предвиден режим, при който полученият резултат се анализира и автоматически закръглява с точност до стотни. Това е особено необходимо при различни финансови операции, където се работи с точност до стотинки.

Новост в българския електронен калкулатор е също и възможността му да управлява електрическа пишеща машина за отпечатване на изходните числа или на получените резултати. По този начин направо могат да се оформяват различни финансови документи.

ЕЛКА 6521 ELKA 6521

ЕЛКА 6521 ELKA 6521

Електронният калкулатор ЕЛКА 6521 има извънредно просто и удобно управление.

Всеки резултат, който се е появил на екрана, може отново да се използува като изходно число за други най-различни операции. Така лесно се решават и най-сложни математически формули, съдържащи многократни умножения, деления, коренувания, повдигания на степен и пр. Получените резултати могат да се запомнят за продължително ,време в специален регистър — един от сумиращите апарати — който в случая се използува като външна памет. Към този междинен резултат съществува възможност да се натрупват (прибавят или изваждат) и други междинни резултати. Полученият резултат отново може да се умножава, дели, степенува и т. н. Предвидени са още и редица други удобства, които облекчават и ускоряват работата, като електронен брояч на извършените операции, деления на 10 чрез изместване и пр.

Като цяло създаването на ЕЛКА 6521 представлява голям успех за България по онова време. Страната ни става четвъртата поред в света, която създава такава джаджа. Предвиждала се е и разработката на собствено печатащо устройство към него.

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url