Антон Оруш

ИЗОТ 1037С / ЕС 1832 – български професионални компютри

ИЗОТ-1037С-ЕС-1832-български-професионални-компютри

ИЗОТ-1037С-ЕС-1832-български-професионални-компютри

16-битовата персонална професионална електронноизчислителна машина ИЗОТ 1037С (ЕС 1832) от 1987 г.

представлява мултимикропроцесорна система с цветни и/или черно-бели графични възможности, голям обем оперативна и масова памет, висока производителност, простота и удоб­ство при експлоатация.

Основният 16-разреден микропроцесор е свързан с помощта на локална микропроцесорна магистрала с широк набор уп­равляващи устройства, към които се включват следните външ­ни (периферни) устройства:

мини ЗУГМД ЕС 5088 M1 с обем на паметта 250 Кбайта и/или ЕС 5321 М с обем 500 Кбайта;

мини ЗУМД ЕС 5300 с обем 5 и/или 10 Мбайта; устройства за цветно (до 16 цвята) или черно-бяло изоб­ражение на графична и буквено-цифрова информация;

настолно мозаично цветно (ЕС 6312С) или черно-бяло (ЕС 6311C) печатащо устройство с графични възможности.

В зависимост от конкретната област на приложение за об­работка на графична информация към типовата конфигура­ция на ЕС 1832, посредством управляващото устройство за последователен интерфейс могат да се включат специализира­
ни графични входно-изходни устройства като таблет, дигитайзер, плотер и др.

ЕС 1832 намира приложение при научно-технически и ико­номически изчисления; системи за автоматизация на инже­нерното проектиране; при автоматизация на учрежденската и счетоводната дейност; в информационно-справочни систе­ми; при автоматизация на научния експеримент и др.

В брой 9-1985 на сп. РТЕ като производител е отбелязан завод Електроника София.

Компютър ЕС1832 Kompyutar ES1832

Компютър ЕС1832 Kompyutar ES1832

Технически характеристики:

Адресно пространство 1 мегабайт

Обем на оперативната памет до 640 кб

Обем на постоянната памет  до 64 Кбайта

Графични възможности: цветна (320 х 200) и черно-бяла графика (640 х 250)

Количество символи в 1 ред на екрана 40 или 80

Количество редове на екрана 25

Програмни езици БЕЙСИК, АСЕМБЛЕР, ФОРТРАН, ПАСКАЛ, КОБОЛ, език С

Захранване 220 V±10%, 50±1 Hz

Консумирана мощност от основния блок не повече от 600 V А

За професионалните персонални компютри ИЗОТ 1037С и ИЗОТ 1036С са разработени операцион­ните системи ДОСПК, МИКРОС- 86 и М3/МИКРОС 86.

ДОСПК е програмно съвмести­ма MS DOS. Под управлението на тази операционна система, коя­то е основана на ИЗОТ 1036С и ИЗОТ 1037С, работят основните приложни пакети.

МИКРОС-86 е програмно съвме­стима със СР/М—86, а МЗ/МИК­РОС—86 — с операционната сис­тема Concurrent СР/М.

Под управление на операцион­ната система ДОСПК работят следните основни средства за раз­работка на програмно осигуря­ване:

  • текстови редактори;
  • транслаторн за езиците Асем­блер, Паскал, Кобол, Фортран и Бейсик;
  • програма за динамично про­веряване на програми;
  • програма за свързващо ре­дактиране и др.

За професионалните компютри ИЗОТ 1037С и ИЗОТ 1036С е раз­работена и широка гама прилож­ни програмни продукти.

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url