Антон Оруш

ИЗОТ 1037С / ЕС 1832 – български професионални компютри – в Сандъците Sandacite

ИЗОТ-1037С-ЕС-1832-български-професионални-компютри

ИЗОТ-1037С-ЕС-1832-български-професионални-компютри

16-битовият персонален компютър ИЗОТ 1037С (ЕС 1832) се появява на пазара през 1987 г. Според тогавашното описание, това е ,,мултимикропроцесорна система с цветни и/или черно-бели графични възможности“. За момента на създаването си джаджата може да предложи голям обем оперативна и масова памет, висока производителност, простота и удоб­ство при експлоатация.

ЕС 1832 е намирал приложение при научно-технически и ико­номически изчисления, в системи за автоматизация на инже­нерното проектиране, при автоматизация на учрежденската и счетоводната дейност, в информационно-справочни систе­ми, при автоматизация на научни експерименти и др.

Ето и с какво се комбинира. Основният 16-битов процесор е свързан (чрез локална процесорна магистрала) с широк набор уп­равляващи устройства (контролери), към които се включват следните външ­ни (периферни) устройства:

  • мини ЗУГМД (демек флопи) ЕС 5088 M1 с обем на паметта 250 кб и/или ЕС 5321 М с обем 500 кб;
  • мини ЗУМД (отново флопи) ЕС 5300 с обем 5 и/или 10 мб; устройства за цветно (до 16 цвята) или черно-бяло изоб­ражение на графична и буквено-цифрова информация;
  • настолно мозаично цветно (ЕС 6312С) или черно-бяло (ЕС 6311C) печатащо устройство с графични възможности

В зависимост от това в каква област се използва ИЗОТ-ът, към стандартната конфигура­ция на ЕС 1832 чрез контролера за последователен интерфейс могат да се включат специализира­ нивходно-изходни устройства за обработка на графична информация – като таблет, дигитайзер, плотер и др.

В брой 9-1985 на сп. РТЕ като производител е отбелязан завод Електроника София.

Компютър ЕС1832 Kompyutar ES1832

Компютър ЕС1832 Kompyutar ES1832

Технически характеристики:

Обем на оперативната памет до 640 кб

Обем на постоянната памет  до 64 кб

Адресно пространство 1 мб

Графични възможности: цветна (320 х 200) и черно-бяла графика (640 х 250)

Количество символи в 1 ред на екрана: 40 или 80

Количество редове на екрана: 25

Програмни езици: БЕЙСИК, АСЕМБЛЕР, ФОРТРАН, ПАСКАЛ, КОБОЛ, език С

Захранване: 220 V±10%, 50±1 Hz

Консумирана мощност от основния блок: не повече от 600 VА

Що се отнася до софтуера, за тези професионални компютри ИЗОТ 1037С и ИЗОТ 1036С са разработени операцион­ните системи ДОСПК, МИКРОС- 86 и М3/МИКРОС 86.

ДОСПК е програмно съвмести­ма MS DOS. Под управлението на тази операционна система, коя­то е основана на ИЗОТ 1036С и ИЗОТ 1037С, работят основните приложни пакети.

МИКРОС-86 е програмно съвме­стима със СР/М—86, а МЗ/МИК­РОС—86 — с операционната сис­тема Concurrent СР/М.

Под управление на операцион­ната система ДОСПК работят следните основни средства за раз­работка на програмно осигуря­ване (да, за разработка, защото тогава много от работещите на професиоални компютри потребители са били достатъчно грамотни, за да си пишат сами нужните им програми):

  • текстови редактори;
  • транслаторн за езиците Асем­блер, Паскал, Кобол, Фортран и Бейсик;
  • програма за динамично про­веряване на програми;
  • програма за свързващо ре­дактиране и др.

За професионалните компютри ИЗОТ 1037С и ИЗОТ 1036С е раз­работена и широка гама прилож­ни програми, доста  от които сме показвали  и на страниците на нашия сайт.

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url