Кварцова лампа Ултравиолукс


Антон Оруш

Отново българска кварцова лампа в Сандъците – Sandacite.

Кварцова лампа Ултравиолукс

Кварцова лампа Ултравиолукс

Кварцовите лампи са луминесцентни източници на силни ултравиолетови излъчвания. Основният елемент в тях, който преобразува електрическата енергия в ултравиолетови лъчи, е т. нар. кварцова горелка. Кварцовата горелка е стъклена или кварцова тръба, от която е изтеглен въздухът. Тръбата е изпълне­на с живачни пари и аргон. Горелката за­вършва на двата края с метални изводни електроди. На фиг. 2 е показана под­ковообразна горелка, а на фиг. 3 — права горелка.

Кварцова лампа Ултравиолукс

Кварцова лампа Ултравиолукс

Кварцова лампа Ултравиолукс

Кварцова лампа Ултравиолукс

Ако на изводните електро­ди на горелката се включи определено напрежение, получава се тлеещ електри­чески разряд, който с увеличаване на плътността на тока преминава в по­стоянен дъгов разряд, т. е. горелката се запалва и започва интен­зивно излъчване на ултравиолетови лъчи. За улесняване на за­палването върху стъклената тръба на горелката е поставена тънка ме­тална лента, свързана с един от електродите. Тази лента играе ролята на външна арматура на кондензатор, а йонизираният газ в горелката представлява вътрешната му арматура. При включване на тока най- напред се зарежда металната лента, а след това вътрешната арматура, т. е. зареждането предизвиква активизиране на газовите йони и улес­нява запалването на горелката. На фиг. 4 е показана принципната схема на кварцовата лампа Ултравиолукс-500, произвеждана в България в началото на 1960-те години. Тази лампа има подковообразна горелка с мощност 500 W и с помощта на автотрансформатора АТ може да се превключва да работи при мре­жови напрежения 110, 127, 150 и 220 V.

Кварцова лампа Ултравиолукс

Кварцова лампа Ултравиолукс

Това вероятно е първата българска кварцова лампа.

Тъй като при запалването на горелката токът е близо два пъти по- голям от стационарния ток, обикновено последователно на горелката се включва дросел или омично съпротивление, които предпазват го­релката от претоварване. При лампата Ултравиолукс ролята на дро­села се изпълнява от вторичната намотка на трансформатора, който ра­боти в режим на насищане на магнитопровода, и с помощта на маг­нитни мостове може да се регулира режимът на работа на горелката. Кондензаторът 1 микрофарад, който се включва с помощта на бутона Б, и съпро­тивлението 2 мегаома, свързано с металната лента, служат за осигуряване на запалването на горелката. На заглавната фигура е показан общият вид на кварцовата лампа Ултравиолукс-500. Тя се състои от монтирана върху три колелца основа с цилиндър, в който са монтирани мрежовият трансформатор-дросел, кондензаторът, съпротивлението, волтажният разпределител, бутонът и мрежовият ключ. Горната част на лампата, свързана с основата посредством метална тръба, се състои от два peфлектора, изводни клеми и горелка. Лампата има трижилен шнур и щепсел със заземена клема. Включването й става, като се завърти мрежовият ключ в положение І. Ако горелката не се запали, натиска се и се отпуска неколкократно бутонът, който включва кондензатора 1 микрофарад.

Кварцовите лампи имат широко приложе­ние. Те се използват при лекуване на ревма­тизъм, кожни заболявания, носно-гърлени заболявания, ишиас, астма, малокръвие и др.

Ето още нещо по темата, което може би ще Ви е интересно:

Кварцова лампа Слънце + ръководство за употреба


Литература:

Рабов, С., и др. Електротехнически наръчник. Ч. ІV – Електромедицински апарати. София, Наука и изкуство, 1957.

Маринчев, К., и др. Електромедицински апарати. София, Нар. просвета, 1958.

Сподели

Фрамар

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>