Антон Оруш

МИНИПРИНТ български принтери от 1973 г.

МИНИПРИНТ

МИНИПРИНТ

През 1973 г. в рамките на ДСО ИЗОТ (вероятно завод Оргтехника Силистра) са разработени следните изделия:

МИНИПРИНТ 77

Български принтери Balgarski printeri

Български принтери Balgarski printeri

Печатащото устройство МИНИПРИНТ 77 е предназначено за елек­тронни регистриращи каси, за ценоизчисляващи везни и други ав­томатични регистриращи устрой­ства, които изискват отпечатване на два шлейфа. Предлага се в два варианта — в собствен корпус и без корпус. Осигурява висока ско­рост на печата — 69 знака/s, може да се отпечатва постоянна инфор­мация с търговски характер на бон, като бонът може да се отрязва. Принципът на печата е електромеханичен.

МИНИПРИНТ 45 (на първата снимка)

Това е нов тип цифрово печа­тащо устройство за паралелен пе­чат, предназначено за използуване като изходно устройство за елек­тронни калкулатори или цифрови системи за контрол. Изпълнява се в два варианта — в собствен кор­пус и без корпус (за встрояване в апаратури). Осигурява безшумен печат с висока скорост (80 знака/s), отпечатване на запетаи без празни месjа в информацията, двуцветен печат, автоматично въвеждане на лентата с помощта на бутон за бързо придвижване.

Печатни знаци от 0 до 9, ми­нус, плюс и запетая.

ПЕЧАТАЩО УСТРОЙСТВО ИЗОТ 132

Български принтер Balgarski printer

Български принтер Balgarski printer

ИЗОТ 132 е азбучно-цифрово печатащо устройство с последователен печат, със самостоятелно електронно управление, изпълнено с МОС-интегрални схеми със стандартен вход. Служи за изходно устройство в системи за електронна об­работка на информация.

Технически данни:

Скорост на печата 30 знака/s

Брой на печатните знаци 63

Брой на знаците на страна: макс. 132 знака на ред

Размери 680 х 200 х 430 mm

Принтер ИЗОТ Printer IZOT

Принтер ИЗОТ Printer IZOT

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url