Транзисторен токоизправител ТСТ 12-5


Антон Оруш

Транзисторен токоизправител ТСТ 12-5

Транзисторен токоизправител ТСТ 12-5

Транзисторен токоизправител ТСТ 12-5

Това устройство е производство на Завода за токоизправител Перник от началото на 70-те години.

Транзисторният стабилизиран токоизправител тип ТСТ 12-5 е изпълнен на полупроводникови при­бори. Предназначен е да захранва с постоянно на­прежение радиотелефон тип РТ21-10 и съответни­те му модификации.


Електрическа схема

Транзисторен токоизправител схема Tranzistoren tokoizpravitel shema

Транзисторен токоизправител схема Tranzistoren tokoizpravitel shema

Захранването на токоизправителя става от про­менливотокова мрежа, с напрежение 220V ± 10% и честота 50 Hz. Подаденото напрежение на то­коизправителя се трансформира от трансформа­тора /тр/ и се изправя от германиеви диоди. Чрез кондензаторите С1 и С2 изправеното напрежение со филтрира. Транзисторите Т1 и Т2 служат за ре­гулиране на изходното напрежение при изменение на входното напрежение и изменение на товара. Резисторите P1o и Р11 служат 3а изравняване на съ противлеиието на двата клона. Кондензаторът С5 филтрира изходното напрежение. Постояннотоковият усилвател за обратна връзка се състои от транзистор Т6, ценер диод Д6 и резистор R5, осигуряващи опорно напрежение и делител R7 и R8. Колебанията в напрежението на изхода се усилват от постояннотоковия усилвател Т6, който определя режима на транзисторите Т4 и Т3. Режимът на транзисторите Т1 и Т2 се определя от режима на транзистори Т3 и Т4. Чрез тример потенциометъра Р1 се установява напрежение на изхода 13 V при захранване със стабилно напреже­ние 220 V.

Транзисторът Т5 изпълнява ролята на електро­нен предпазител на късо съединение при претовар- ване в изходната верига. Нормално той е запушен от напрежението върху потенциометъра Р4. При претоварване В изходната верига транзистор Т5 се отпушва, а транзисторите T1, Т2, Тз, Т4 се за­пушват и на изходните клеми няма напрежение. По­ложението на плъзгача на потенциометъра R4 се определя при ток през консуматора 5,5 А до 6,1 А и напрежение на изхода 13 V. Необходимото колек­торно напрежение на транзистора Т6 се получава от отделна намотка на трансформатора /Тр/ и диода /Д5/. За защита на консуматора в изходната верига на токоизправителя е включено реле Р1, кое­то се задейства при напрежение, по-голямо от 19 V.

Технически данни

  • Номинално изходно напрежение /при промяна на захранващото  напрежение/  –

13 ± 1 V с ± 10% и на товара от 0 до 5 А/

  • Максимален ток 5 А
  • Пулсации на изходното напрежение при максимален ток /5А/ – по-малки от 25 mV
  • Захранващо напрежение от променливо­токова мрежа с напрежение 220 V ± 10%; 50 Hz
  • Размери:

максимална височина                                         105 мм

максимална ширина                                          220 мм

максимална уолжина                                          270 мм

  • Тегло:

максимално тегло                                            5,500 кг

Транзисторен токоизправител ТСТ 12-5 Tranzistoren tokoizpravitel TST 12-5

Транзисторен токоизправител ТСТ 12-5 Tranzistoren tokoizpravitel TST 12-5


Начин на работа

За да се осъществи нормална работа с транзисторния стабилизиран токоизправител ТСТ 12-5, преди всичко е необходимо да бъде включен към електрическата мрежа с променливо напрежение 220 V + 10% при 50 Hz.

При включване на радиотелефона към транзисторния стабилизиран токоизправител ТСТ 12-5 да се спазват указаните знаци за „+“ и провод­ниците, които се прикрепват към буксите, да са снабдени с кабелни уши, за да се избегне късо съеди­нение.

След Включване на транзисторния стабилизиран токоизправител към мрежата, последният се включваза работа с помощта на лоста на ЦК-ключе, В посока на знак „Вкл.“, сигналната лампа светва и на изхода се получава 13 V стабилно на­прежение.

Транзисторният стабилизиран токоизправител трябва да работи при температурен интервал от минус 10° С до плюс 40° С и повишена относителна Влажност на околната среда до 80 ± 2%.

Характерни неизправности

Транзисторен токоизправител Tranzistoren tokoizpravitel

Транзисторен токоизправител Tranzistoren tokoizpravitel

Начин на съхранение

Кратковременно съхранение на транисторния стабилизиран токоизправител трябва да става в сухи помещения. Продължителното съхранение се осъществява в складови помещения, които да отго­варят на следните изисквания:

а/ относителна влажност на въздуха — до 70 %

в/ температура на въздуха — от +10° до + 30° С

в/ помещенията трябва да бъдат оборудвани с рафтове за съхранение.

В помещенията не се допуска наличие на киселини и основи и проникването на вредни за токоизправи­теля газове и пари.

Спецификация на използваните елементи

Транзисторен токоизправител Tranzistoren tokoizpravitel

Транзисторен токоизправител Tranzistoren tokoizpravitel

Транзисторен токоизправител Tranzistoren tokoizpravitel

Транзисторен токоизправител Tranzistoren tokoizpravitel

Един материал на Сандъците Sandacite

Фрамар

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>