Антон Оруш

[1963] Български електроктрактор

[1963] Български електроктрактор

[1963] Български електроктрактор

,,Електромоторът има големи предимства в сравнение с двигателя с вътрешно горене. Той не се нуждае от зареж­дане с гориво, винаги е готов за работа, бързо се пуска в движение, може да се претоварва до 2,5 пъти, има висок коефициент на полезно действие. Освен това обслужване­то му е много леко и просто. Технически прегледи почти не са нужни. Разходите за ремонт на електротрактора са три пъти по-малки от тези на обикновения трактор с бута­лен двигател.

Но тези предимства съществуват само при работа в ограничени райони или на място. При използване ка електротрактора в полето се прояви и неговият основен недостатък — необходимостта от дълъг кабел за захран­ване, от допълнителни елекгромрежи и други съоръже­ния, които повишават значително стойността да извърше­ната работа.

Нашите оранжерии са подходящо място за използ­ване на електротракторите, особено при механизираното отглеждане на ранни зеленчуци. Тук площите са ограни­чени, помещенията — затворени и инсталациите за зах­ранване с електрически ток струват сравнително евтино.

В настоящия момент у нас механизацията в оранже­риите е недостатъчна. Почти всички основни работи, пог­лъщащи много труд ,се извършват ръчно. Това положение спъва увеличаването на оранжерийните площи и води до висока себестойност на произведените ранни зеленчуци. Ето защо в Института по механизация и електрификация на селското стопанство в София бе сформиран колектив от научни работници със задача да създаде подходящо средство за механизиране на трудовите процеси в оран­жериите.

В продължение на три години този колектив констру­ира и изработи в експерименталните работилници на Ин­ститута опитен модел на електротрактор за нашите оран­жерии.

За двигател се използва обикновен асинхронен елек­тромотор с мощност 6,5 киловата и 1460 об/мин. Зах­ранването с електрически ток става от общата разпре­делителна мрежа с напрежение 380/220 волта. В зависи­мост от конструкцията на оранжерията се избира и под­ходящ начин за свързване на трактора към мрежата. В някои случаи кабелът се разполага върху почвата, а в други се издига под покрива и се носи от телено въже.

     За предпазване на кабела от усукване при завоите конст­руиран е специален въртящ се контакт. Едната му част се върти заедно с кабела, без да се нарушава електри­ческата връзка.

Електротракторът има малки размери. Той е широк 60 см и дълъг 135 см. Теглото му без тракториста и прикач- ните машини е 400 кг.

Снабден е с две предни и две задни скорости. Фак­тически са осъществени само предните скорости, а зад­ните се получават с превключване на фазите на електро­двигателя. При смяна на фазите валът на електродвига­теля променя посоката на въртенето си и тракторът от преден ход минава на заден.

В сравнение с обикновените верижни машини конст­рукцията на електротрактора е значително опростена. Отстранени са и поддържащите ролки, като тежестта на трактора пада върху двете предни и двете задни колела.

Спирачките са челюстни и се монтират в задвижва­щите колела. Задействат се посредством лостове и пе­дали, които се намират пред седалката на тракториста.

Това опростяване намалява много стойността на трактора. Отделните възли, а и цялата конструкция са про­ектирани така, че изработката да не изисква специална технология.

Обслужването и управлението е леко и може да се извършва от хора с ниска квалификация.

Електротракторът ще се използва главно за оране на почвата в оранжерията преди разсаждане на растенията. Засега у нас се оре с конски плуг или се прекопава земята с права лопата.

Правени са опити да се използват тракторите, с които разполагаме, но резултатите не са добри. По-големите и по-тежките машини утъпкват силно почвата, бук­суват, имат малка маневреност и голям радиус на завоите Освен това в по-голямата част от нашите оранжерии не може да влезе голям трактор. Използването на малки едноосни трактори също се оказа неудобно поради голя­мото им буксуване и трудно управление.

Снабден с навесен еднокорпусен плуг, електротракто­рът ще може с успех да оре в оранжериите. При него буксуването е сведено до минимум, утъпкването на поч­вата се намалява няколко пъти, а управлението е леко и удобно.“


Източник: сп. Наука и техника за младежта 8-1963

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url