Антон Оруш

[1973] Първият български аспиратор за кухня (ширм)

1973-Първият-български-аспиратор-за-кухня-ширм

1973-Първият-български-аспиратор-за-кухня-ширм

Интересен образец от колекцията ни българска ретро техника. Този уред се произвежда от завод Елпром Варна. Предназначен е за българската кух­ня. Ширмът засмуква образувалите се при готвене непри­ятни изпарения и ги отвежда в отдушник или специален комин, който няма връзка с друг вид готварски или отоплителен уред.

аспиратор-за-кухня

аспиратор-за-кухня

Аспираторът за кухня се от ламаринен кожух, боядисан в подходящи цветове, с вградени в него центробежен вентилатор и осветителни лампи. В горната, задна част на кожуха е заварена тръба, чрез която уредът се свързва с отдуш­ника или комина. Вентилаторът се привежда в движение от асинхронен еднофазен коидензатореи двигател. Лам­пите са две — разположени в задната част на уреда. Отдолу ширмът се затваря с филтър, който поема маз­нините и праха. По този начин вентилаторът се предпаз­ва от прекомерно замърсяване. Степента на замърсява­не на филтъра зависи от начина на експлоатация. При правилна употреба той трябва да се почиства веднаж в годината.

ретро-електроуреди

ретро-електроуреди

На табелката можете да видите техническите му характеристики – струва ни се, достатъчно ясно са изведени и няма какво да се добави.

На лицевата част на уреда са поставени двата клавиша: левият за включване на двигателя, а десният — за включ­ване на осветлението.

българска-техника

българска-техника

Ширмът се монтира на стената над електрическата гот­варска печка или над плот. Неговите размери са съобра­зени с размерите на готварските печки Мечта, модели 71202, 71203, 71205, 71206 и 71210, и готварския плот за вграждане 71016. Разстоянието от горния край на печка­та до филтъра на ширма трябва да бъде най-малко 60 см. Уредът се закрепва към стената чрез куки, които ce продават в комплект с него. Свързването към отдушника или самостоятелен комин става чрез тръби с диаметър 110 мм. В електричесата мрежа се включва с трижилен шнур и щепсел, тип „Шуко“.

Свалянето на филтъра не е трудно. Тази операция може да се извърши и от жени, но при задължителното условие — преди да се пристъпи към демонтаж, ширмьт трябва да се изключи от електрическата мрежа. Целта на тази превантивна мярка е да предпази работещия от злополука.

Филтърът се измива с хладка вода, перилни препарати и мека четка. Преди да се монтира отново, той трябва да бъде подсушен добре.

абсорбатор-за-кухня

абсорбатор-за-кухня

Вентилаторът на ширма се включва по време на готвене и се изключва около 10 минути, след като с готвенето е приключено и от тенджерата не се вдига пара. Осветле­нието се включва по желание, то не взема участие при изсмукването на парата и газовете.

кухненски-ширм

кухненски-ширм

Гаранционният срок е 12 месеца. В София гаранционните поправки се извършват в сервизната база на завод Елпром Варна, бул. „Витоша“ 66. В останалите сели­ща и градове — в специално определени сервизни бази уточнени от производителя и от ДСО Търговия на едро. Цената на електрическия домакински ширм е 60 лева. а простият принцип на работа, добрата външност и ефикасност правят уреда една необходимост за всяко съвременно домакинство.

стара-българска-техника

стара-българска-техника

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url