Антон Оруш

Българският домашен фризер

Българският-домашен-фризер

Българският-домашен-фризер

Интересна новост на родното хладилно машиностроене пред­ставлява консерваторът за за­мразени продукти КЗП-315, конструиран в Института по хладилна техника – София, който ще се произвежда в за­вод „Хладилна мебел“ гр. Сливница.

Това е първият от трите типоразмера консервато­ри. които ще намерят широко приложение у нас в домакин­ствата и в търговията. Поради по-голямата заетост на жената в производството и обществе­ния живот, все повече се на­лага употребата на продукти, полуфабрикати и готови ястия, които се купуват и съхраняват в замразено състояние. Така, в домакинството се пестят време и средства и може да бъде осигурена разнообразна храна през всички сезони на годината.

Консерваторът може да се из­ползува също и за съхранение на всички видове замразени храни до продажбата им в раз­личните заведения на търгов­ската мрежа и общественото хранене.

Комплектува се с три кошни­ци за съхраняване на продук­тите. Продукти могат да се разполагат и на дъното иа кон­серватора. Кошниците са с по­движни дръжки, което позво­лява както закрепването им на корпуса, така н поставянето им налраво върху дъното.

Конструкцията е изпълнена в съвременен стил, с добри про­порции. модерна форма и прия­тен цвят, като същевременно притежава и най-високи ергономически качества.

Консерваторът е комплектуван с херметичен фреонов агрегат, разположен в специално отде­ление на шкафа (а подаването на техен хладилен агент към изпарителя става чрез капиляр­на тръба). Красиво оформени подвижни решетки, поставени отстрани и отзад на корпуса, осигуряват охлаждането на агрегата, както и достъпа до него ори монтаж и ля ремонт.

кзп-315.

Агрегатът се комплектува с не­обходимата пускова и защитна апаратура и се зарежда със съответното количество масло и Фреон 12 в заводски усло­вия и затова не се нуждае от допълнително зареждане. Ох­лаждането се осъществява чрез гладкотръбен изпарител от мед­ни тръби, разположени плътно по външните стени на ваната, в изолацията.

Върху предната част на кон­серватора е разположено сиг­налното и командно табло. На него са монтирани термостатът и две сигнални лампи — зеле­на н червена.

Работата на хладилната инста­лация е напълно автоматизи­рана — температурният режим се поддържа автоматично чрез термостат за изпарител с въз­можност за настройка и втори сигнален контакт, който включ­ва червената сигнална лампа при температура, ло-внсока от минус 14°С. Това е сигнал за настъпване на ненормален тем­пературен режим на консерватора. Зелената сигнална лам­па свети, когато има напреже­ние и температурата в консер­ватора е по-ниска от минус 14 С.

Електрическата инсталация е напълно обезопасена. Захранването с електрически ток се осъществява чрез шнур. завършваш с щепсел ,,шуко“.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

номинален общ обем 315 dm*: температура на охлаждания обем при температура на окол­ната среда 32°С ~ минус 18 °С; външни размери — дължина 1200 mm. широчина 800 mm. височина 850 mm: тегло — 88 Kg: хладилен агрегат — тип АСК 2.5 със студопроизводстяо при стандартни условия (to = 15°С; tсм.  = 32°С; ниво на звуково налягане на разстояние 1 m от консерватора 45 dB/А); но­минално напрежение — 220 V; номинална мощност на електродвигателя на компресора (едно­фазен за вграден монтаж) — 350 W, в номинална мощност на електродвигателя на венти­латора (еднофазен) ~ 25 W. Консерваторът се монтира в помещения с обем. не по-ма­лък от 10 м* и температура на околния въздух от 32 до 5 С при естествена циркулация, по възможност далеч от отопли­телни тела и слънчево облъч­ване. върху добре нивелиран под. Пускането му в действие се извършва с настройващия диск на термостата („Ранко“— ГФР). разположен отпред на командното и сигнално табло.

Почиства се при всяко ново за­реждане или приблизително веднъж на 1 до 2 месеца, като ваната се избърсва с влажна кърпа, напоена в сапунен раз­твор. измива се с вода и се подсушава.

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

са показани на вътрешната страна на капака на консерва­тора — различните хранител­ни продукти, групирани в за­висимост от гарантирания срок на съхранение в месеци: наде- I ници. суджук, луканки, риба, пуйка, гъска: свинско месо — от 3 до 4 м.; свински котлети около 6 м.; кълцано месо — от 8 до 10 м.; фазани, диви па­тици. заек от 10 до 12 м.; телешко, говеждо, агнешко, пи­лешко месо — около 12 месе­ца и др.

Продуктите се съхраняват само добре опаковани в картон, алу­миниево или пластмасово фо­лио и др. Ориентировъчната це­на на консерватора е около 700 лв.

Автор: н. с. инж. М. Николова

Списание Нови стоки и реклама

Ако Ви е било интересно, предлагаме Ви да харесате и нашата Фейсбук страница, за да следите овреме и другите ни публикации за българска техника – https://www.facebook.com/sandacite

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url