Антон Оруш

ГРАФКАД българската CAD система

Графкад - българската CAD система

Графкад – българската CAD система

ГРАФКАД е компютърна програма от типа автоматизирана чертожна система, разработена през 1987 г. от Българо-съветския научноизследователски и проектантски институт Интерпрограма и внедрявана  в големи машиностроителни предприятия в България и СССР. Вероятно главният й разработчик е Пано Панов.

Графичната система за конструиране и автоматизирано документиране представлява приложна чертожна система. По бреме на работата 0 екранът на графичния дисплей може да се разглежда като електронна чертожна дъска, на която незабавно се отразяват Всички изменения В чертежа, направени от потребителя. С нейна помощ потребителите имат Възможност да създабат в интерактивен режим двумерни компютърни модели на реални обекти. Тези модели стават основа за разнообразни компютърни обработки, Включително за визуализация на моделите на екрана на графичния дисплей, за изпълнение на специфични приложни изчисления и анализи, за изчертаване на моделите върху хартия на плотери, за предаване на моделите като входни данни за други приложни системи, за съхранение на моделите за по-нататъшното им използване и т.н.

Визуализация и изчертаване

ГРАФКАД представлява интерактивна графична система. Затова всички действия на потребителя над двумерни графични обекти (примитиви, групи, слоеве) веднага се изобразяват на екрана на графичния дисплей. Освен това потребителят може да поиска визуализация само на определен участък от чертожната област (прозорец) или да премести прозореца в друг участък на чертожното пространство. ГРАФКАД предоставя възможности за:

  • увеличаване или намаляване размерите на изображението на графичните елементи;
  • придвижване на текущия прозорец (със запазване на мащаба на изображението) по такъв начин, че на екрана да попаднат участъци от чертожното пространство, които по-рано са се намирали извън границите на прозореца;
  • визуализация на предишен наименуван прозорец и за продължаване на работата в него;
  • повторна визуализация на текущия прозорец;
  • запомняне на изображението на екрана във файл. По-късно по време на работа с други чертежи съдържанието на тези файлове могат да се визуализират на екрана. Тези команди служат за бърз преглед на няколко чертежа.

По желание на потребителя системата позволява изчертаване на междинни или окончателни варианти на чертежи върху хартия на плотер. За тази цел служат командите от подменюто за

Система ГРАФКАД Sistema GRAFKAD

Система ГРАФКАД Sistema GRAFKAD

изчертаване на плотер. С помощта на тези команди може да се изчертава цялостен чертеж, а също и чертежи на слоеве, изгледи и множества от примитиви. Може да се направи и копие на екрана.

Област на приложение

Основната област на приложение ма графичната система за конструиране и автоматично документиране представлява машиностроителното проектиране. Възможно е приложението и в архитектурното, строително проектиране и т.н. Системата може да бъде настроена към спецификата на конкретна предметна област и може да се използва в произволни области на човешката дейност, където е необходимо създаването на двумерни графични модели на реални обекти и получаване на копия на тези модели във вид на чертежи.

Потребители

Графичната система        за   конструиране      и    автоматизирано документиране ГРАФКАД представлява система с общо предназначение. Тя      е      предназначена за конструктори, строителни инженери, архитекти, чертожници и други специалисти, изпълняващи чертожно-графични работи. Системата позволява да се автоматизира проектирането на машиностроителни изделия, строителни обекти, а също така на отделни техни възли и детайли с представяне резултатите на проектирането във вид на чертежи.

Потребителският достъп до функциите на ГРАФКАД се осигурява посредством меню в интерактивен режим. Диалогът между потребителя и системата се води в термините на инженер- конструктора или чертожника.

Работата със системата не изисква специални знания 6 областта на компютърната обработка. Срокът за обучение на крайния потребител за работа със системата е 1-2 седмици.

Интерпрограма Interprograma

Интерпрограма Interprograma

Технически средства

ГРАФКАД е предназначена за функциониране на технически средства на автоматизирано работно място на основата на микро-ЕИМ, съвместима с IBM РС/ХТ/АТ, което включва:

  • едно дискетно устройство с обем 360 Кбайта;
  • един магнитен диск от тип „Уинчестър“ (не е задължителен, но се препоръчва за подобряване на бързодействието на системата, надеждността и удобството при работа);
  • стандартен графичен дисплей под управлението на контролер, който е съвместим с IBM Color/Gpaphics Monitor Adapter, Enhanced Graphics Adapter (EGA) или Hercules graphics adapter. Като графичен дисплей може да се използва и устройството за изобразяване на графична и буквено-цифрова информация „Автограф-841“;
  • плотери с формат АЗ („Микроника П 297„) и А0 („Микроника П 841„), произведени от НПК „Мехатроника“ (НРБ, г. Габрово) или съвместими с Roland DXY-800A, GRAPHTEK МР 1000, TEWIDATA ВВС 281 и HP 7475А;
  • таблет „Микроника Д 297„, Bit Pad One или TDS LC.

По поръчка на потребителя е възможно подключване на други графични       периферни    устройства. Задължително  е обаче изискването за използване на растеров графичен дисплей.

Обемът на оперативната памет, осигуряващ функционирането на програмните средства на ГРАФКАД трябва да бъде не по-малко от 512 Кбайта.

За ускоряване бързодействието на системата ГРАФКАД желателно е в микро-ЕИМ да се монтира аритметичен копроцесор. Неговото наличие увеличава производителността на ГРАФКАД с повече от 250 %.

ГРАФКАД GRAFKAD

ГРАФКАД GRAFKAD

Ако желаете, бихме се радвали да харесате и страницата на сайта ни във Фейсбук ==> https://www.facebook.com/сандъците/?fref=ts

Фрамар

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>