Антон Оруш

ЗЗУ Пловдив – устройства за подготовка на данни

ЗЗУ Пловдив - устройства за подготовка на данни

ЗЗУ Пловдив – устройства за подготовка на данни

Устройствата за подготовка на данни са предназначени за непосредствен запис на информация върху магнитна лента (ЕС 9004 и модификациите му) и гъвкав магнитен диск (ЕС 9114), въвеждана посредством клавиатура. Те намират приложение във всички области, където е необхо­дима обработка на информация посредством ЕИМ. Облекча­ват труда на оператора, позволяват многократно използване на магнитните носители, ускоряват процеса на въвеждане на дан­ните в ЕИМ.

В сравнение с традиционните устройства за подготовка на данни върху перфокарти и перфоленти предлаганите устрой­ства имат следните основни предимства:

  • обединяват всички етапи на подготовката на данни — въ­веждане, проверка, корекция;
  • възможност за многократно използване на магнитния но­сител — не по-малко от 20 000 пъти;
  • висока надеждност и ниски разходи по поддържането; безшумна работа;
  • увеличена производителност на труда (с около 30 до 40%).

Дългогодишната експлоатация на тези устройства в СССР, Унгария и България е показала, че те задоволяват напълно изискванията на потребителите във функционално и експлоатационно отно­шение.

ЗЗУ Пловдив ZZU Plovdiv

ЗЗУ Пловдив ZZU Plovdiv

Една от най-новите внедрени в редовно производство (през 1986) разра­ботки на Обединени заводи за запаметяващи устройстваПлов­див, е устройство, автономно управляващо печатащо устрой­ство — УУПУ ЕС 9070, което ще ви даде възможност да на­малите значително разходите за обработка на информацията и да спестите ценно машинно време. При работа на изчислител­ната машина изходната информация, вместо д а отпечатва на хартия, се извежда на магнитна лента с около шест пъти по-ви­сока скорост. Информацията, записана на магнитна лента, се разпечатва в автономен режим под управлението на УУПУ ЕС 9070, а изчислителната система се освобождава за решаване на други задачи. Информацията се записва върху магнитна лен­та под управлението на съществуващото системно програмно осигуряване, без да е необходима промяна на приложните прог­рами.

УУПУ ЕС 9070 е предназначено за работа в изчислителни центрове, промишлени предприятия, складови стопанства и на всички места, където е необходимо отпечатването на големи ма­сиви информация след обработката й от ЕИМ.

ЕС 9070 ES 9070

ЕС 9070 ES 9070

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url