Антон Оруш

Текстообработваща машина ИЗОТ 1024С

Текстообработваща-машина-ИЗОТ-1024С

Текстообработваща-машина-ИЗОТ-1024С

ИЗОТ 1024С е унифицирана микропроцесорна система, предназначена за автоматизация на учрежденския труд.

С нея могат да бъдат създавани, ко­ригирани, редактирани и размножавани различни текстови документи. На­мира приложение в редакции, машинописни бюра. издателства и учрежде­ния, където се обработват големи масиви текстова информация.

ИЗОТ 1024С има възможност за следните режими на работа: създаване на документ, редактиране на документ, отпечатване на документ, архивиране на документ, специални функции, каталог на създадените документи. В ре­жим „създаване на документ“ текстовата информация, включително и таб­лици, се въвежда чрез клавиатура бързо и удобно. В режим ,,редактиране“ корекциите се извършват бързо и безшумно, като при това операторът може да наблюдава редактирания текст върху екрана. Осигурени са следните възможности: вмъкване на думи и пасажи в документа, замяна на един текст с друг. изтриване на определени думи или изречения, изменяне на зададен формат, автоматично „прелистване“ на отделни страници с цел търсене на опреде­лена дума или израз. След окончателната обработка на текста може да се из­върши отпечатване в произволен брой копия (в режим „отпечатване на доку­менти“). Предвидена е възможност за отпечатване на смесен текст — кири­лица и латиница. В режим „архивиране на документ“ се извършва: архиви­ране, извличане на документ от архивна дискета, изтриване на документ от архивна дискета и др. В режим „специални функции“ се предлагат следните възможности: изменение на датата и часа, анулиране на заявката за печат, тест на оперативната памет. В режим „каталог на създадените документи“ на всеки документ се дава автоматичен пореден индексен номер. В този режим  операторът може да получи информация за номера, заглавието, автора и оператора на даден документ.

Производител: ДСО ИЗОТ София от 1983 г.

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url